Zarządzenie Nr 58/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko
z dnia 17 kwietnia 2023 roku


 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Brzesko z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz 40), art. 4 ust 1 pkt. 15 i pkt. 17, art. 5 ust. 4, art. 11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.:Dz. U. 2023, poz. 571) oraz uchwały uchwały Nr XLIV/294/2022 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2023 poz. 571) na rok 2023, w związku z ogłoszonym na podstawie Zarządzenia Nr 18/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 10 lutego 2023 roku otwartym konkursem ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Brzesko z zakresu kultury fizycznej i sportu, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zarządza co następuje:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Brzesko z zakresu kultury fizycznej i sportu ogłasza się, że zadania te realizować będą organizacje pozarządowe, wymienione w załączniku do niniejszego Zarządzenia, który określa również wysokość przyznanej dotacji.

§ 2.


 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, na stronie internetowej Gminy oraz w BIP.

§ 3.


 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wyniki konkursu