Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w tym w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb na 2023 rok

 

Gmina Nowe Brzesko otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 55 796,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej), w tym kwotę:

  1. 41 223,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote) - na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej;
  2. 14 573,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote) - na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2022.

 

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.