Nowe Brzesko dnia 27.10.2021 r.

 

 

 

INFORMACJA

 

 

Dotycząca wyników konsultacji społecznych projektu przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2020 poz. 1057) na 2022 rok.

 

  1. Konsultacje odbyły się w okresie od dnia 12.10.2021 roku do dnia 26.10.2021 roku.


 

  1. W okresie konsultacji zostały zgłoszone następujące uwagi do projektu ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2020 poz. 1057) na rok 2022.

 

  • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Szkoły i wsi Mniszów – zaproponowano dodanie w rozdziale VI. Priorytetowe zadania publiczne, pkt. 4 o nazwie: „w zakresie wzbogacania czasu wolnego, poprawy bezpieczeństwa, wyrównania szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich: budowa i doposażenie placów zabaw (ogródków jordanowskich, siłowni na wolnym powietrzu), których stan techniczny wymaga natychmiastowej interwencji.”

 

Po rozpatrzeniu propozycji zmian do Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 postanowiono:

 

  • Wprowadzić w rozdziale VI. Priorytetowe zadania publiczne, pkt. 4 w brzmieniu: „w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży: wspieranie działań mających na celu wzbogacanie czasu wolnego, poprawy bezpieczeństwa, wyrównania szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich poprzez budowę i doposażenie placów zabaw (ogródków jordanowskich, siłowni na wolnym powietrzu), których stan techniczny wymaga natychmiastowej interwencji.”

 

 

  1. Informacje sporządził – Wojciech Adamczyk, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Zarządzenie 142-2021 o konsultacjach społecznych

Formularz konsultacji projektu

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Roczny program współpracy na 2022 rok po konsultacjach