#EkoNoweBrzesko - przydatne informacje dotyczące odpadów komunalnych

Rozwiewamy Wasze wątpliwości odpowiadając na najczęściej zadawane pytania.


Jak zapobiegać powstawaniu odpadów?

- Wybierajmy produkty, które nie posiadają zbędnych opakowań,

- Używajmy toreb wielokrotnego użytku na zakupy,

- Wielokrotnie używajmy opakowań nadających się do danego celu,

- Racjonalnie korzystajmy z papieru poprzez wykorzystanie obu stron kartki,

- Kupujmy baterie nadające się do ładowania (tzw. akumulatorki) zamiast baterii jednorazowych,

- Unikajmy jednorazowych kubków, talerzy, sztućców, czy ręczników,

- Kupujmy napoje, środki chemiczne w opakowaniach, które można zwrócić lub ponownie napełnić,

- Wybierajmy produkty w dużych opakowaniach,

- Przekazujmy używaną odzież, obuwie lub inne przedmioty niechciane innym odbiorcom lub sprzedajmy na serwisach aukcyjnych,

- Wybierajmy produkty trwałe,

- Czytajmy etykiety na produktach i świadomie podejmujmy decyzje konsumenckie,

 


Jak zmienić liczbę osób zamieszkałych na danej nieruchomości? Czy wystarczy zmienić wpłacaną kwotę?
NIE. Podstawą do zmiany liczby mieszkańców jest wyłącznie złożenie deklaracji.

Kiedy należy składać deklaracje?
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację  w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana; właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem sytuacji dotyczącej śmierci mieszkańca, w przypadku śmierci mieszkańca złożenie nowej deklaracji jest możliwe w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Czy za dzieci obowiązuje opłata?
TAK. Opłatę ponosimy za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.
Kto powinien składać deklarację?

Deklarację zobowiązany jest złożyć właściciel/właściciele nieruchomości. 
Gdzie należy składać deklarację?

Deklarację można złożyć w  Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Czy każdy podatnik ma indywidualny numer konta?
TAK. Numer konta jest przydzielany do właściciela nieruchomości i nieruchomości, gdzie powstają odpady. W przypadku zmiany właściciela numer konta ulega zmianie.

Kto może złożyć nową deklarację?
Wszelkich zmian może dokonywać jedynie podatnik (tylko osoba, która złożyła pierwszą deklarację, nie zaś członkowie rodziny).

Czy opłatę uiszcza się za osoby zamieszkałe czy zameldowane?
Płacimy wyłącznie za osoby zamieszkujące daną nieruchomość, a nie za osoby zameldowane, chyba, że jest to tożsame.

Czy za pomocą poczty elektronicznej (mail) można składać deklarację?
NIE. Elektronicznie deklarację można złożyć tylko za pośrednictwem e-PUAP – profil zaufany.

Co zrobić, gdy zabraknie worków na odpady segregowane?
Worki na odpady segregowane (papier, tworzywo sztuczne i szkło), bioodpady, popiół można pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Jaki jest termin płatności za odpady?
Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się do 15-ego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w kwocie wynikającej ze złożonej deklaracji, na indywidualny numer konta.

Gdzie znajdę numer konta, na który należy dokonać wpłaty?
Opłatę uiszcza się na indywidualny numer konta. Osoby, które zagubiły lub nie pamiętają indywidualnych numerów kont, na które należy kierować opłaty, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy i Miasta. 

Co należy uczynić w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób zamieszkujących nieruchomość?
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację.

Czy stawka opłaty jest taka sama dla osób dorosłych jak dla dzieci ?
Ustalona stawka obowiązuje każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, niezależnie od wieku, czy jest to dziecko, czy też osoba dorosła. Obowiązująca ustawa o utrzymaniu czystość i porządku w gminach nie przewiduje i nie dopuszcza w tym zakresie żadnego wyjątku.

W jaki sposób dowiem się o zmianie stawki?
Do Podatnika zostanie wysłane listem poleconym, za dowodem doręczenia, zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki.

Co się stanie, gdy nie złożę deklaracji? Mam taki obowiązek? 
Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Jeśli deklaracja nie zostanie złożona, Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko w drodze decyzji administracyjnej określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.

Czy muszę składać deklarację, gdy posiadam kompostownik?
TAK. Deklarację należy złożyć w sytuacji, gdy jest kompostownik, a w nim kompostowane odpady i mieszkaniec chce ubiegać się o ulgę z tego tytułu. W momencie zgłoszenia kompostowania i skorzystania z ulgi, mieszkaniec nie może bioodpadów wystawiać przed posesję w celu ich odbioru, nie może ich także oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK.  

Co i kiedy zgłosić, żeby móc kompostować?
Kompostować może każdy mieszkaniec, natomiast do skorzystania z ulgi z tego tytułu uprawnieni są mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej. W przypadku chęci skorzystania z ulgi w związku z kompostowaniem, należy złożyć deklarację. 

Co się dzieje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji  odpadów?
W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma wywozowa odbiera odpady te jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w terminie wynikającym z harmonogramu. Następnie powiadamia o tym Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko i przesyła dokumentację potwierdzającą  niedopełnienie obowiązku w zakresie selektywnego zbierania. 
Konsekwencją niewypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny jest wszczęcie postępowania administracyjnego, w celu nałożenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.