Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – edycja 2023

Program ustanowiony został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wprowadzony Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007).  Gmina Nowe Brzesko – Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku realizuje niniejszy program w bieżącym roku tj. 2023. 

Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).

Kryterium dochodowe:

Pomoc w zakresie dożywiania dedykowana jest  osobom i rodzinom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

Kryterium dochodowe o którym mowa powyżej wynosi: 1 200,00 zł dla osoby w rodzinie, 1 552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej. 

W związku z wejściem w życie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 samorząd dostosował regulacje przepisów na poziomie gminnym, wprowadzając odpowiednie uchwały.

Szczegółowe informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” można uzyskać w Miejskim - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku: osobiście lub pod numerem tel. 123852655.

Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Pomoc udzielana jest w następującej formie:

a. gorącego posiłku/jedno danie gorące dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych,

b. świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłek celowy),

c. świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zgodnie z zawartą Umową Nr 101/OPS/D/2023  na realizację Programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2023 roku, Gmina Nowe Brzesko uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa.

Wartość dofinansowania:

34 860,00 zł

Całkowity koszt zadania:

90 000,00 zł

 

 

 


Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku. 

Gmina Nowe Brzesko otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 43 648,00  zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).
 
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Nowe Brzesko – Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.


Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej

Gmina Nowe Brzesko w 2022 r. otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 17 280,00  zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Nowe Brzesko – Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej i szkoleń dla pracowników Ośrodka.

Wkład własny Gminy Nowe Brzesko do realizowanego zadania wynosi 4 320,00 zł, co daje całkowity koszt realizacji zadania w kwocie 21 600,00 zł.