Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – edycja 2023

Program ustanowiony został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wprowadzony Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007).  Gmina Nowe Brzesko – Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku realizuje niniejszy program w bieżącym roku tj. 2023. 

Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).

Kryterium dochodowe:

Pomoc w zakresie dożywiania dedykowana jest  osobom i rodzinom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

Kryterium dochodowe o którym mowa powyżej wynosi: 1 200,00 zł dla osoby w rodzinie, 1 552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej. 

W związku z wejściem w życie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 samorząd dostosował regulacje przepisów na poziomie gminnym, wprowadzając odpowiednie uchwały.

Szczegółowe informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” można uzyskać w Miejskim - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku: osobiście lub pod numerem tel. 123852655.

Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Pomoc udzielana jest w następującej formie:

a. gorącego posiłku/jedno danie gorące dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych,

b. świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłek celowy),

c. świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zgodnie z zawartą Umową Nr 101/OPS/D/2023  na realizację Programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2023 roku, Gmina Nowe Brzesko uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa.

Wartość dofinansowania:

34 860,00 zł

Całkowity koszt zadania:

90 000,00 zł

 

 


Wieloletni  Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – edycja 2022

Program ustanowiony został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wprowadzony Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007).  Gmina Nowe Brzesko – Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku realizuje niniejszy program w bieżącym roku tj. 2022. 

Cel Programu to zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).

Kryterium dochodowe:

Pomoc w zakresie dożywiania dedykowana jest  osobom i rodzinom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

Kryterium dochodowe o którym mowa powyżej wynosi: 900,00 zł dla osoby w rodzinie, 1164,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

W związku z wejściem w życie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 samorząd dostosował regulacje przepisów na poziomie gminnym, wprowadzając odpowiednie uchwały.

Szczegółowe informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” można uzyskać w Miejsko -  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 44, 32 – 120 Nowe Brzesko: osobiście lub pod numerem tel. 12 385 26 55.

Zgodnie z zawartą Umową Nr 1/2022, na realizację Programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2022 roku, Gmina Nowe Brzesko uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa.

Wartość dofinansowania: 32 226,00 zł

Całkowity koszt zadania: 85 000,00 zł