Wieloletni  Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Gmina Nowe Brzesko – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku realizuje Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 
 
W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:
  • Moduł dla dzieci  i młodzieży;
  • Moduł dla dorosłych;
  • Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach;
W ramach modułu 1 i 2 gminy mogą udzielić pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, a także świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Moduł 3 dotyczy wzmocnienia opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.
 
Cel programu:
Celem Programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy i ograniczenia  zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.
 
Komu i w jakiej formie przysługuje pomoc w ramach Programu:
W ramach programu możliwe jest udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
  • osobom, rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym;
 
Kryterium dochodowe:
Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, 
o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednia 
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 
Kryterium dochodowe o którym mowa powyżej wynosi:
  • 792,00 zł dla osoby w rodzinie,
  • 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej
Wartość dofinansowania:
39 728,00 zł
 
Całkowity koszt zadania:
100 000,00 zł
 
W związku z wejściem w życie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 samorząd dostosował regulacje przepisów na poziomie gminnym, wprowadzając uchwały.
 
Szczegółowe informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” można uzyskać pod numerem telefonu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku 12 385 25 55.