"Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim"

Projekt nr  RPMP.04.03.02-12-0335/16 pn.  „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

W ramach projektu Gmina Nowe Brzesko dokonała termomodernizacji trzech budynków użyteczności publicznej, tj. :

1. Budynek Szkoły Podstawowej w Mniszowie -  w ramach zadania wykonano:

 • Termomodernizację ścian budynku –  ocieplenie ścian zewnętrznych budynku

 • Termomodernizację stropodachu z wełny mineralnej

 • Instalację odgromową

 • Obróbki blacharskie i orynnowanie

 • Wymianę pokrycia dachu

 • Montaż instalacji fotowoltaicznej 5,2 kW

 • Modernizację instalacji grzewczej – wymiana dotychczasowego źródła ciepła na pompę ciepła o mocy 65,6 kW, kolektor pionowy składającego się z 13 odwiertów po 100 m każdy do zasilania pompy ciepła; montaż 49 szt. grzejników wraz z orurowaniem i oprzyrządowaniem instalacji c.o.; montaż zaworów termostatycznych

2. Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Gruszowie - w ramach zadania wykonano:

 • Termomodernizację ścian fundamentowych – ocieplenie ścian fundamentowych

 • Termomodernizację ścian budynku –  ocieplenie ścian zewnętrznych budynku

 • Termomodernizację ścian stropodachu – wykonano ocieplenie stropodachu nadmuchem izolacji z granulatu wełny mineralnej

 • Instalację odgromową

 • Obróbki blacharskie i orynnowanie

 • Modernizację instalacji grzewczej – wymiana dotychczasowego źródła ciepła na kocioł na biomasę o mocy 25 kW oraz pompę ciepła o mocy 25 kW z dolnym poziomym źródłem ciepła ułożonym pod boiskiem (1350 mb) – wymiana obecnego źródła ciepła na pompę ciepła w  systemie bezpośrednie parowanie – woda o mocy 25 kW; montaż 27 szt. grzejników wraz z orurowaniem i oprzyrządowaniem instalacji c.o.; montaż zaworów termostatycznych.

3. Budynek Świetlicy Wiejskiej w Gruszowie - w ramach zadania wykonano:

 • Termomodernizacja ścian fundamentowych budynku

 • Termomodernizacja ścian budynku

 • Termomodernizacja stropu pod nieogrzewanym poddaszem

 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

 • Modernizacja instalacji C.O. – montaż 14 szt. grzejników wraz z orurowaniem i oprzyrządowaniem instalacji c.o., montaż 14 szt. zaworów termostatycznych

 • Montaż instalacji fotowoltaicznej 6,44 kW

Finansowanie inwestycji:

 • 59,08% z  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR

 • 40,92% z budżetu Gminy i Miasta Nowe Brzesko