Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Rozbudowa obiektu oświatowego o oddziały przedszkolne z zapleczem w Nowym Brzesku wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego

Gmina Nowe Brzesko jest Beneficjentem projektu pn. „Rozbudowa obiektu oświatowego o oddziały przedszkolne z zapleczem w Nowym Brzesku wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt zakłada rozbudowę budynku Zespołu Przedszkolno - Szkolnego oraz zagospodarowania parku miejskiego na cele rekreacyjno - kulturowe.

Celem rozbudowy budynku jest powstanie pięcioodziałowego przedszkola zapewniającego wysoki standard opieki przedszkolnej zgodnego z obecnymi wymogami, wynikającymi zarówno z obowiązujących przepisów, a także oczekiwań mieszkańców. Odnosi się to zarówno do wyglądu budynku jak i wyposażenia.

Przedsięwzięcie przewiduje budynek o parametrach:

 • wymiary w obrębie bryły 38,6 x 46,30 m

 • kubatura 4842,0 m3

 • powierzchnia użytkowa 887,96 m2

 • powierzchnia całkowita 1069,91 m2

 • powierzchnia zabudowy 952,15 m2

 • liczba kondygnacji ( 1 podziemna, jedna nadziemna)

Głównym celem budowy jest:

 • stworzenie nowoczesnego obiektu funkcjonalnego i przyjaznego odbiorcom, wyposażonego w urządzenia i instalacje umożliwiające komfortowe korzystanie z oferowanych usług,

 • stworzenie budynku pozbawionego barier architektonicznych,

 • wyposażenie obiektu zgodnie z nowoczesnymi standardami,

 • stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego przedszkola.

W ramach rewitalizacji Parku Miejskiego planuje się kompleksowe odnowienie przestrzeni parku po przez:

 • przebudowę i budowę ciągów komunikacyjnych - chodników oraz alejek

 • demontaż istniejącej sceny wraz z przygotowaniem utwardzonej nawierzchni pod scenę mobilną.

 • poprawę dostępności parku przez przebudowę 2 wejść,

 • odnowienie zieleni parkowej, pielęgnacja istniejących drzew, nowe nasadzenia (klomby, zieleń izolacyjna, zieleń wysoka).

Poziom dofinansowania kształtuje się na poziomie 5 011 677,29 zł tj. 93% kosztów kwalifikowanych.