Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w miejscowości Nowe Brzesko

 

Gmina Nowe Brzesko jest Beneficjentem projektu pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w miejscowości Nowe Brzesko” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest uzupełnienie i wzmocnienie funkcjonującego w gminie Nowe Brzesko systemu selektywnego zbierania odpadów poprzez stworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów, co wpływać będzie na poprawę jakości środowiska poprzez zmniejszenie problemu dzikich wysypisk. W ramach projektu planuje się budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego w mieście Nowe Brzesko.

1. Przeprowadzenie inwestycji polegające na zagospodarowaniu działki 1393/36 w Nowym Brzesku oraz w zakresie infrastruktury technicznej - części działek sąsiednich.

W ramach tego etapu powstaną 2 główne obiekty, tj. budynek służący osobom obsługującym PSZOK jako biuro z zapleczem socjalnym. W budynku znajdzie się też warsztat z lamusownią. Będą tu również składowane odpady niebezpieczne. 

Drugim obiektem będzie zadaszenie nad kontenerami w postaci wiaty na betonowej wylewce. W skład głównych zadań inwestycyjnych wejdą również zagospodarowanie terenu:

  • utwardzenie terenu, przyłącza do infrastruktury sieciowej, budowa oświetlenia solarnego, ogrodzenia. Część inwestycyjną zakończy zakup wyposażenia, tj.

  • wyposażenia PSZOK - waga kontener, a także wyposażenia obiektu magazynowo-biurowego z lamusownią.

2. Kolejnym etapem będą działania o charakterze promocyjnym i edukacyjnym.

W ramach działań edukacyjnych zaangażowane zostaną m.in. placówki szkolne, przedszkolne i nowobrzeskie Centrum Kultury. Odrębne działania edukacyjne prowadzone będą również z myślą o podmiotach gospodarczych. 

Poziom dofinansowania kształtuje się na poziomie 692 224,00 zł tj. 85% kosztów kwalifikowanych projektu.