Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Informacja o możliwości przystąpienia do programu PIECE NA BIOMASĘ-PELLET !!!

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko w związku z rozstrzygnięciem przetargu na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” oraz pojawieniem się możliwości  udziału w ww. programie w zakresie instalacji: kotła pelletowego zaprasza mieszkańców Gminy Nowe Brzesko do zgłaszania się do wzięcia udziału w programie.

Ze względu na specyfikę projektu w naborze uzupełniającym wskazana została możliwość realizacji  rodzaju instalacji:

  • Kocioł pelletowy o mocy 12,00 kW

  • Kocioł pelletowy o mocy 16,00 kW

  • Kocioł pelletowy o mocy 32,00 kW

 Poziom otrzymanego dofinansowania wynosi 60% kwoty netto inwestycji. Koszt instalacji po stronie Mieszkańca: 40% kwoty netto inwestycji + wysokość podatku VAT od całej inwestycji, tj. 8% lub 23%.

 Warunkiem przystąpienia do projektu jest wykonanie inspekcji technicznej na podstawie zawartej umowy na analizę technicznych możliwości budowy źródła OZE poprzedzonej złożeniem ankiety  przez Mieszkańca w tut. Urzędzie do 08.06.2020 r.  Po pozytywnej weryfikacji technicznych możliwości montażu instalacji, ostatnim krokiem przystąpienia do Projektu jest podpisanie umowy organizacyjno – finansowej pomiędzy Właścicielem nieruchomości a Gminą Nowe Brzesko.

 Więcej informacji można uzyskać w tut. Urzędzie pok. 16, II piętro, tel.: 12 385 21 43, ugim@nowe-brzesko.pl - p. Edyta Dudzik