Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Informacja o zawarciu umowy o dofinansowanie

 

Gmina Nowe Brzesko informuje, że dnia  27.12.2018 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca jako Lider Partnerskiego Projektu Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii Dla Gmin Województwa Małopolskiego zawarła z  Zarządem Województwa Małopolskiego umowę na dofinasowanie  na realizację Projektu: „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury  produkcji energii ze źródeł odnawialnych, z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Gmina Nowe Brzesko jest Partnerem w ww. projekcie.