Od dnia 13 listopada 2021 roku wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowe Brzesko, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr KR.RZT.70.339.2021 z dn. 15.10.2021 r.

Taryfa obowiązywać będzie przez okres 3 lat.

 


Od dnia 26.10.2021 r. zaczął obowiązywać nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowe Brzesko. Treść regulaminu, po zaopiniowaniu przez organ regulacyjny, została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nowe Brzesko nr XXXII/218/21, z dnia 29 września 2021 r. Regulamin jest aktem prawa miejscowego i określa:

- minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

- warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,

- sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,

- warunki przyłączania do sieci,

- warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

- sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza,

- sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,

- standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków,

- warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Konieczność aktualizacji regulaminu wymusiła, m.in. nowelizacja Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2020, poz. 2028).

Zachęcamy wszystkich Odbiorców Usług do zapoznania się z treścią regulaminu.

 


Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody pobranych w dniu 22 października (piątek) 2021 r. w trzech punktach poboru na gminnej sieci wodociągowej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach, w wydanej decyzji nr 26/2021 z dnia 25.10.2021 r., stwierdza wygaśnięcie decyzji nr 25/2021 z dnia 20.10.2021 r.

Pobrane do analizy próbki wody nie wykazały przekroczeń w zakresie wykonanych oznaczeń parametrów mikrobiologicznych, tym samym woda z wodociągu publicznego zaopatrującego mieszkańców gminy Nowe Brzesko spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294).

 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach informuje o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody pochodzącej z wodociągu publicznego zaopatrującego w wodę gminę Nowe Brzesko.

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o jakości wody zostały podjęte czynności polegające na chlorowaniu wszystkich zbiorników wody oraz sieci wodociągowej.

Informacje o kolejnych podejmowanych działaniach naprawczych i ich wynikach będą zamieszczane na bieżąco na stronie Gminy Nowe Brzesko.

Komunikat PPIS w Proszowicach w załączniku na dole strony.

 


Ze względu na panującą sytuację zagrożenia epidemiczego zachęcamy do samodzielnego podawania odczytu wskazań wodomierzy:
  • telefonicznie pod nr tel. 12 385 20 06 (poniedziałek-piątek 7:00-15:00)
  • na adres poczty elektronicznej: wodociag@nowe-brzesko.pl 

Faktury rozliczające będą przesyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź wrzucane do skrzynek pocztowych przez naszych pracowników.
 
 

Decyzją nr KR.RET.070.42.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 14.05.2018 r. zatwierdzona została taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowe Brzesko.
 
Taryfa obowiązywać będzie przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie, tj. od 07.06.2018 roku. Szczegóły w zakładce "Taryfy cenowe".
 
 

Wpłat gotówkowych należności wynikających z faktur za wodę i ścieki bez prowizji można dokonywać w punkcie kasowym Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju, zlokalizowanym w budynku Ośrodka Zdrowia obok Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Przelewy należy realizować na indywidualne numery rachunków bankowych widniejące na fakturach.