Zgodnie z art. 6, ust. 1-8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028), dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

Konieczność zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków przez osoby lub podmioty do tego uprawnione występuje w przypadku:

-        zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej – przeniesienia własności, np. sprzedaży, darowizny lub też czasowej zmiany typu: dzierżawa, najem,

-        śmierci dotychczasowego właściciela nieruchomości (wygaśnięcie umowy z chwilą śmierci).

-        budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

 

Aktualizacji wymagają również umowy zawarte przed 01.01.2010 r. ze względu na brak w nich kluczowych informacji.

 

Brak pisemnej umowy uwzględniającej aktualny stan formalno-prawny nieruchomości może skutkować zastosowaniem przez dostawcę usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, środków technicznych uniemożliwiających odbiorcy usług dalsze korzystanie z posiadanych przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych. Zgodnie z art. 28. ust. 1-4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028), kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

 

Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawiera postanowienia dotyczące:

-        ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych i/lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

-        sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,

-        praw i obowiązków stron umowy,

-        warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych,

-        procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

-        okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

 

Umowa o zaopatrzenie w wodę może być zawarta z osobą, która:

-        posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda i/lub odprowadzane ścieki, np.: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawa, najem (na podstawie pisemnej umowy), użyczenie lokalu (potwierdzone na piśmie);

-        korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, tzn. nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów i nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

 

Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków:

-        dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np. akt notarialny, postanowienie sądowe, aktualny wypis z rejestru gruntów, odpis z księgi wieczystej, umowa najmu lokalu, umowa użyczenia) - do wglądu,

-        dowód osobisty,

-        pisemne pełnomocnictwo (jeśli umowę zawiera pełnomocnik właściciela lub większości współwłaścicieli),

-        akt zgonu dotychczasowego właściciela nieruchomości, w przypadku dziedziczenia ustawowego lub dziedziczenia testamentowego;

-        w przypadku prowadzonej na terenie nieruchomości działalności gospodarczej lub zarejestrowanego gospodarstwa rolnego np. dokument nadania nr NIP, REGON, aktualny wydruk z CEiDG lub aktualny odpis KRS,

-        w przypadku przejęcia nieruchomości: protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania budynku z podanym stanem wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę zdającą i przejmującą.

W przypadku zagubienia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, należy dostarczyć aktualny odpis z księgi wieczystej.

Umowy należy zawierać osobiście - w siedzibie Referatu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Wesołej 40 w Nowym Brzesku. Możliwe jest także przesyłanie niektórych dokumentów w formie elektronicznej (np. wniosek o zawarcie umowy, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością) oraz pocztą tradycyjną listem poleconym.