Zgodnie z art. 19, ust. 1-6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028),  rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, będący aktem prawa miejscowego.

Regulamin powinien określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

-        minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

-        szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,

-        sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,

-        warunki przyłączania do sieci,

-        techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

-        sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza,

-        sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,

-        standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków,

-        warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Każdy Odbiorca Usług powinien zapoznać się z regulaminem, aby w pełni znać prawa i obowiązki - swoje oraz Dostawcy Usług.