MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:

Dokumentacja świadczenia rodzinne


Świadczenie wychowawcze 500+


Dobry start  300+


Fundusz alimentacyjny


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  (tzw. becikowe)


Specjalny zasiłek opiekuńczy


Świadczenie pielęgnacyjne


Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami


Świadczenie rodzicielskie


Zasiłek pielęgnacyjny


Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"