„Budowa przyłącza napowietrznego z zabudową słupów do podłączenia projektowanego oświetlenia ulicznego, na działkach o numerze ewidencyjnym 62/2, 62/1, 270, 69/1, 224, 223/2, 223/1, 260, 197, 259, 222, 221, 220, 219, 218, 196, 198, 199, 200, obręb Gruszów, gmina Nowe Brzesko”.

Nowe Brzesko, dnia 16.05.2019 r.

 

RIiR-III.6733.5.2019

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)
w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),

 

p o d a j e   s i ę   d o

p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

 

 

że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A., Oddział Kraków, ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków, reprezentowany przez pełnomocnika Zakład Elektryczno-Budowlany Wojciech Komenda,
ul. Partyzantów 28, 32-100 Proszowice, w tutejszym organie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa przyłącza napowietrznego z zabudową słupów do podłączenia projektowanego oświetlenia ulicznego, na działkach o numerze ewidencyjnym 62/2, 62/1, 270, 69/1, 224, 223/2, 223/1, 260, 197, 259, 222, 221, 220, 219, 218, 196, 198, 199, 200, obręb Gruszów, gmina Nowe Brzesko”.

 

          Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Inwestycji i Remontów, Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pokój nr 16, w godz. 900-1500.

Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko