„Budowa doziemnej sieci teletechnicznej wraz z budową słupów oraz likwidacją części napowietrznej sieci teletechnicznej, na działkach o numerze ewidencyjnym 909/3, 910/1, 910/2, obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

                                                                              Nowe Brzesko, dnia 16.05.2019 r.

RIiR-III.6733.2.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o  wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),

 

p o d a j e   s i ę   d o

p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

 

że w dniu 16.05.2019 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wydał decyzję
znak: RIiR-III.6733.2.2018, o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa doziemnej sieci teletechnicznej wraz z budową słupów oraz likwidacją części napowietrznej sieci teletechnicznej, na działkach o numerze ewidencyjnym 909/3, 910/1, 910/2, obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

 

            Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy
i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji
i Remontów (pokój nr 16) w godzinach 800 - 1500.