„Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV wraz z przebudową dwóch stanowisk słupowych SN 15kV w Mniszowie-Kolonii oraz Pławowicach, na działkach o numerze ewidencyjnym 760, 758, obręb Pławowice, gmina Nowe Brzesko oraz na działkach o numerze ewidencyjnym 75, 74/2, 74/4, 74/5, 73/1, 72, 71/1, 70, 69/2, 68/1, 67/2, 65/3, 65/6, 64/12, 64/4, 98, 81, 80/6, obręb Mniszów-Kolonia, gmina Nowe Brzesko”.

Nowe Brzesko, dnia 30.04.2019 r.

RIiR-III.6733.4.2019

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)
w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),

p o d a j e   s i ę   d o

p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bartosza Leśniak, ELWAR Sp. z o. o.,
ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzów, w tutejszym organie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV wraz z przebudową dwóch stanowisk słupowych SN 15kV w Mniszowie-Kolonii oraz Pławowicach, na działkach o numerze ewidencyjnym 760, 758, obręb Pławowice, gmina Nowe Brzesko oraz na działkach o numerze ewidencyjnym 75, 74/2, 74/4, 74/5, 73/1, 72, 71/1, 70, 69/2, 68/1, 67/2, 65/3, 65/6, 64/12, 64/4, 98, 81, 80/6, obręb Mniszów-Kolonia, gmina Nowe Brzesko”.

 

          Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać
w Referacie Inwestycji i Remontów, Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pokój nr 16,
w godz. 900-1500.

Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko