„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o numerze ewidencyjnym 973/2, 1412, 1201/2, 1202/2, 1203/2, 1204, 1205, obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

Nowe Brzesko, dnia 30.04.2019 r.

 

 

RIiR-III.6733.3.2019

 

 

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)
w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),

 

p o d a j e   s i ę   d o

p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

 

 

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy
w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, reprezentowanej przez pełnomocnika
Pana Marcina Satława, LEMAR R.L.E. Leśniak Sp.j., Hebdów 169, 32-120 Nowe Brzesko,
w tutejszym organie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o numerze ewidencyjnym 973/2, 1412, 1201/2, 1202/2, 1203/2, 1204, 1205, obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

 

 

          Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać
w Referacie Inwestycji i Remontów, Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pokój nr 16,
w godz. 900-1500.

Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko