o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Brzesko w mieście Nowe Brzesko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

RIiR-III.6721.5.2019

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Brzesko

w mieście Nowe Brzesko
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz na podst. art. 21 ust. 1 i 2 pkt 2), art. 39 ust. 1, w związku z art. 40 i 46 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam:

 

o podjęciu przez Radę Miejską w Nowym Brzesku uchwały Nr XII/62/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gminy Nowe Brzesko w mieście Nowe Brzesko dotyczącej zmiany przeznaczenia terenu części działki nr 1254 o powierzchni ok. 2,55 ha położnej w m. Nowe Brzesko, ograniczonej od północy i zachodu ciekiem wodnym o szer. ok. 2,0 m, od południa i południowego wschodu granicą z sąsiednią działką nr 1434 - przedmiotowy teren wskazano na załączniku graficznym nr 1 do uchwały

oraz

 

o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu;

 

 

 

Niniejsze informacje zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Nowe Brzesko: http://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  w Nowym Brzesku: http://www.nowe-brzesko.pl/,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Brzesku.

Dokumentacja sprawy jest ponadto udostępniona do wglądu w Urzędzie Miejskim Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, pok. nr 16, w godzinach od 830 do 1400.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany ww planu oraz uwagi i wnioski dotyczące  prognozy oddziaływania na środowisko w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 27 marca 2019 r. włącznie.

 

W związku z powyższym informuję, że wnioski  dotyczące przedmiotowego opracowania  mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko;
  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 44, pokój nr 16;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@nowe-brzesko.pl.

 

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Brzesko.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 42 pkt 1) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.