„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce o numerze ewidencyjnym 1412, obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

                                                                              Nowe Brzesko, dnia 26.02.2019 r.

RIiR-III.6733.9.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o  wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), w związku
z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),

 

p o d a j e   s i ę   d o

p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

 

że w dniu 26.02.2019 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wydał decyzję
znak RIiR-III.6733.9.2018, o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce o numerze ewidencyjnym 1412, obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

 

            Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy
i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji
i Remontów (pokój nr 16) w godzinach 800 - 1500.