„Budowa przyłącza oświetleniowego wzdłuż dróg gminnych dz. nr 602/2 w Hebdowie oraz dz. nr 454 w Śmiłowicach, gmina Nowe Brzesko, na działkach o numerze ewidencyjnym: dr-602/2, 497/2, obręb Hebdów oraz na działce o numerze ewidencyjnym: dr-454, obręb Śmiłowice, gmina Nowe Brzesko”.

                                                                              Nowe Brzesko, dnia 08.01.2019 r.

 

RIiR-III.6733.8.2018

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

o  wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),

 

p o d a j e   s i ę   d o

p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

 

 

że w dniu 08.01.2019 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wydał decyzję
znak RIiR-III.6733.8.2018, o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa przyłącza oświetleniowego wzdłuż dróg gminnych
dz. nr 602/2 w Hebdowie oraz dz. nr 454 w Śmiłowicach, gmina Nowe Brzesko,
na działkach o numerze ewidencyjnym: dr-602/2, 497/2, obręb Hebdów oraz na działce
o numerze ewidencyjnym: dr-454, obręb Śmiłowice, gmina Nowe Brzesko”
.

 

 

 

            Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy
i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji
i Remontów (pokój nr 16) w godzinach 800 - 1500.