z dnia 26 lipca 2018 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowe Brzesko dla terenu położonego w Nowobrzeskim Obszarze Gospodarczym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

RIiR-III.6721.10.2017                                                   Nowe Brzesko, dnia 26.07.2018r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

z dnia 26 lipca 2018 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany  

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowe Brzesko
dla terenu położonego w Nowobrzeskim Obszarze Gospodarczym

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowe Brzesko dla terenu położonego w Nowobrzeskim Obszarze Gospodarczym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 do 28 sierpnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, pok. nr 16, w godzinach od 10.00 do 14.00.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie udostępniony do wglądu również w w/w okresie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko   www.nowe-brzesko.pl oraz na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu oraz w prognozie oddziaływania  na środowisko rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 roku w siedzibie Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów, ul. Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko, o godzinie 11.00.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko przez 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu zmiany planu,  tj. do dnia 11 września 2018 r. włącznie.

 

W związku z powyższym informuję, że uwagi dotyczące przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, pok. nr 16,
  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, pok. nr 16 w godzinach od 10.00 do 14.00,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: ugim@nowe-brzesko.pl

 

Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości lub jej części.

Formularz do składania uwag w wersji papierowej dostępny będzie w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44,  pok. nr 16, a w wersji elektronicznej do pobrania na stronie   www.nowe-brzesko.pl.

 

Uwagi zostaną rozpatrzone zgodnie art. 17 pkt 12) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 42 pkt 1) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko.