„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o numerze ewid. 1429, 1410/1, 772/2, 773/4, 989/4, 990/4, 992/2, 993/2, 994/2, 995/2, 996/2 w miejscowości Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

                                                                              Nowe Brzesko, dnia 19.07.2018 r.

 

RIiR-III.6733.5.1.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o  wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm),

 

p o d a j e   s i ę   d o

p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

 

 

że w dniu 19.07.2018 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wydał decyzję
znak RIiR-III.6733.5.1.2018, o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o numerze ewid. 1429, 1410/1, 772/2, 773/4, 989/4, 990/4, 992/2, 993/2, 994/2, 995/2, 996/2 w miejscowości Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

 

            Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy
i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji i Remontów (pokój nr 16) w godzinach 800 - 1500.