o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy „Budowa budynku gospodarczego na działkach o numerze ewidencyjnym 146 oraz 147/1 obręb Sierosławice, gmina Nowe Brzesko”

                                                                              Nowe Brzesko, dnia 07.06.2018 r.

 

RIiR-III.6730.1.7.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o  wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073
z późn. zm.), w związku z art. 49§1 oraz §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

 

p o d a j e   s i ę   d o

p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

że w dniu 07.06.2018 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wydał decyzję
znak RIiR-III.6730.1.7.2018, o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku gospodarczego na działkach o numerze ewidencyjnym 146 oraz 147/1 obręb Sierosławice, gmina Nowe Brzesko”

            Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy
i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji i Remontów (pokój nr 16) w godzinach 800 - 1500.

 

 

 

Załączniki