INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG NA TERENIE GMINY NOWE BRZESKO W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022

INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG NA TERENIE GMINY NOWE BRZESKO W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022

INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG NA TERENIE GMINY NOWE BRZESKO W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2021 r.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2021 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej musi złożyć w tym celu odpowiedni wniosek z dołączonymi do niego fakturami VAT, dokumentującymi wydatki poniesione na paliwo.

Informacja dla Mieszkańców Gminy Nowe Brzesko dotycząca rozliczeń za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki

Informacja dla Mieszkańców Gminy Nowe Brzesko dotycząca rozliczeń za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki

W czasie trwania epidemii, z uwagi na Państwa i nasze zdrowie, zachęcamy do samodzielnego podawania nam wskazań wodomierzy, w celu ograniczania naszych wzajemnych bezpośrednich kontaktów.

O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa przyłącza napowietrznego z zabudową słupów do podłączenia projektowanego oświetlenia ulicznego, na działkach o numerze ewidencyjnym 62/2, 62/1, 270, 69/1, 224, 223/2, 223/1, 260, 197, 259, 222, 221, 220, 219, 218, 196, 198, 199, 200, obręb Gruszów, gmina Nowe Brzesko”.

O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa doziemnej sieci teletechnicznej wraz z budową słupów oraz likwidacją części napowietrznej sieci teletechnicznej, na działkach o numerze ewidencyjnym 909/3, 910/1, 910/2, obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV wraz z przebudową dwóch stanowisk słupowych SN 15kV w Mniszowie-Kolonii oraz Pławowicach, na działkach o numerze ewidencyjnym 760, 758, obręb Pławowice, gmina Nowe Brzesko oraz na działkach o numerze ewidencyjnym 75, 74/2, 74/4, 74/5, 73/1, 72, 71/1, 70, 69/2, 68/1, 67/2, 65/3, 65/6, 64/12, 64/4, 98, 81, 80/6, obręb Mniszów-Kolonia, gmina Nowe Brzesko”.

O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o numerze ewidencyjnym 973/2, 1412, 1201/2, 1202/2, 1203/2, 1204, 1205, obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o numerze ewidencyjnym 1214/12, 1211/5, 1211/4, 1211/3 oraz części działki o numerze ewidencyjnym 1425, obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa doziemnej sieci teletechnicznej wraz z budową słupów oraz likwidacją części napowietrznej sieci teletechnicznej, na działkach o numerze ewidencyjnym 909/3, 910/1, 910/2, obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o numerze ewidencyjnym 1214/12, 1211/5, 1211/4, 1211/3 oraz części działki o numerze ewidencyjnym 1425, obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Brzesko w mieście Nowe Brzesko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce o numerze ewidencyjnym 1412, obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce o numerze ewidencyjnym 1412, obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa przyłącza oświetleniowego wzdłuż dróg gminnych dz. nr 602/2 w Hebdowie oraz dz. nr 454 w Śmiłowicach, gmina Nowe Brzesko, na działkach o numerze ewidencyjnym: dr-602/2, 497/2, obręb Hebdów oraz na działce o numerze ewidencyjnym: dr-454, obręb Śmiłowice, gmina Nowe Brzesko”.

Projekt uchwały

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowe Brzesko dla terenu położonego w Nowobrzeskim Obszarze Gospodarczym

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

z dnia 26 lipca 2018 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowe Brzesko dla terenu położonego w Nowobrzeskim Obszarze Gospodarczym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o numerze ewid. 1429, 1410/1, 772/2, 773/4, 989/4, 990/4, 992/2, 993/2, 994/2, 995/2, 996/2 w miejscowości Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy „Budowa budynku gospodarczego na działkach o numerze ewidencyjnym 146 oraz 147/1 obręb Sierosławice, gmina Nowe Brzesko”

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Odbudowa drogi powiatowej Modrzany – Książnice (nr drogi 1279K nr dz. ewid. 186) w miejscowości Kuchary km 3+777,00 ÷ 4+160,00, na działce o numerze ewidencyjnym 186, obręb Kuchary, gmina Nowe Brzesko”.

O B W I E S Z C Z E N I E

„Odbudowa drogi powiatowej Modrzany – Książnice (nr drogi 1279K nr dz. ewid. 186) w miejscowości Kuchary km 3+777,00 ÷ 4+160,00, na działce o numerze ewidencyjnym 186, obręb Kuchary, gmina Nowe Brzesko”.

strony 1 2 3