Nowe Brzesko, dnia 07.04.2011r.
Numer sprawy: I.IV.271.6.2011
 
 
 
                      ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT
                         I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: I.IV.271.6.2011
Nazwa zadania: „Organizacja wyjazdów edukacyjnych i obozów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w ramach projektu: Azymut na wszechstronną edukację” 
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
Uzasadnienie faktyczne:
Do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko wpłynęły dwie oferty do przetargu znak: I.IV.271.6.2011. W chwili oceny przez komisję przetargową stwierdzono, że treść ofert złożonych przez następujące firmy:
1. OMEGA - SMAK PODRÓŻY Aneta Ratajska, ul. Reymonta 14/72, 45-065 Opole
2. Agencja Turystyczna „ARION” Touroperator Sp. j. Dorota i Krzysztof Radwan,     ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków   
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż załączono do oferty nieaktualny załącznik nr 6 do siwz - projekt umowy, który został zmieniony i umieszczony na stronie internetowej w dniu 01.04.2011r. po odpowiedzi na pytania nadesłane przez jednego z oferentów biorących udział w postępowaniu. Obie oferty zostają odrzucone, a postępowanie przetargowe unieważnione.
 
 
Uzasadnienie prawne:
Na podstawie artykułu art. 93 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)  Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.  
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego przysługują określone w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm).
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub
2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma faksem.
 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę przetargową.
Przypominamy również, iż stosownie do regulacji art.93 ust.5 Pzp, (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm) Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.

****************************************************************************

  

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
- roboty budowlane
 
„Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania:
1) odbudowa drogi gminnej ulica Spółdzielcza w Nowym Brzesku od km 0+015 do km 0+625, Gmina Nowe Brzesko,
2) odbudowa drogi gminnej Kuchary - Gruszów w miejscowości Gruszów od km 0+000 do km 0+560 (działki nr ewid 153), Gmina Nowe Brzesko.”


 
I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko ,
ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie,
tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania:
1) odbudowa drogi gminnej ulica Spółdzielcza w Nowym Brzesku od km 0+015 do km 0+625, Gmina Nowe Brzesko
2) odbudowa drogi gminnej Kuchary - Gruszów w miejscowości Gruszów od km 0+000 do km 0+560 (działki nr ewid 153), Gmina Nowe Brzesko.”
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania: 1) odbudowa drogi gminnej ulica Spółdzielcza w Nowym Brzesku od km 0+015 do km 0+625, Gmina Nowe Brzesko 2) odbudowa drogi gminnej Kuchary - Gruszów w miejscowości Gruszów od km 0+000 do km 0+560 (działka nr ewid 153), Gmina Nowe Brzesko Zakres prac obejmuje m.in.: Zadanie 1: a) roboty ziemne, b) korytowanie, c) podbudowa na poszerzeniach d) warstwa profilowo-wyrównawcza, e) nawierzchnia, f) prace pomocnicze (regulacja studzienek i włazów). Zadanie 2: a) roboty przygotowawcze, b) podbudowa, c) nawierzchnia, d) pobocza, e) renowacja rowu przydrożnego. Szczegółowy zakres prac do wykonania określa przedmiar robót stanowiący złącznik nr 9 i nr 10 do niniejszej SIWZ oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0, 45.23.31.20-6, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 17.06.2011.
III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 8700 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset złotych 00/100).
2. Termin wnoszenia wadium do dnia składania ofert do godz. 9:30.
3. Wadium można wnieść w następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620).
4. Wadium wnoszone w gotówce należy wpłacić na rachunek nr 48 8591 0007 0260 0000 0286 0040 w KBS O/Nowe Brzesko dołączając do oferty kserokopię dowodu wpłaty. Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy dołączyć do oferty (w osobnej kopercie, nie wpiętej do oferty). Oryginału poręczenia lub gwarancji nie należy spinać z resztą oferty z uwagi na konieczność jego zwrotu po zakończeniu postępowania.
5. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium, tj.: 1) kopię potwierdzenia dokonania przelewu - w przypadku pieniądza, lub 2) oryginał odpowiedniego dokumentu finansowego (poręczenie, gwarancja) 6. Zwrot wadium/zatrzymanie wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 Ustawy PZP.
III.2) ZALICZKI
- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że wykonał min. 3 roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie budowy, przebudowy, odbudowy dróg o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na kwotę co najmniej 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto każda z tych dróg.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) (wg Zał. Nr 3 do SIWZ).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą na stanowisko kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności dróg i jest członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 tys. zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2..
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wykaz posiadanego sprzętu do realizacji zamówienia- wg. Zał. nr 8 do SIWZ,
2. Oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie wg.- Zał. nr 5 do siwz.
3. Parafowany wzór umowy - załącznik nr 1 do siwz 4. Formularz oferty - wg. załącznika nr 2 do siwz.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.nowe-brzesko.iap.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko pok. nr 17 (II piętro).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko Sekretariat - Dziennik Podawczy (I piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w dniu 05.04.2011r. na stronie biuletynu zamówień publicznych, numer ogłoszenia: 65880 - 2011.
 
Załączniki do pobrania:
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

 

 
  
 
 
 

Nowe Brzesko, 28.03.2011r.
I.IV.271.6.2011
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zadanie pn.:
„ Organizacja wyjazdów edukacyjnych i obozów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w ramach projektu: Azymut na wszechstronną edukację”


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.
·    Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wyjazdów edukacyjnych i obozów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w ramach projektu: Azymut na wszechstronną edukację.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów edukacyjnych i obozów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w ramach projektu: Azymut na wszechstronną edukację. Zadanie 1: całodniowy wyjazd edukacyjny do Planetarium w Chorzowie Termin: kwiecień 2011r. Zadanie 2: 5 -dniowy obóz naukowy w Sudetach Termin: maj 2011r. Zadanie 3: całodniowy wyjazd edukacyjny do Parku Jurajskiego w Bałtowie Termin: październik 2011r. Zadanie 4: całodniowy wyjazd edukacyjny do Sandomierza Termin: maj 2012r. Zadanie 5: 5 - dniowy obóz naukowy nad Bałtykiem Termin: czerwiec 2012r. Zadanie 6: całodniowy wyjazd edukacyjny Śladami polskiego Krasu Termin: październik 2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 będący integralną częścią SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.
III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
·                      Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·                III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                            Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który prowadzi zarejestrowana działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem i posiada aktualną koncesje organizatora Turystyki lub decyzję właściwego wojewody zezwalającego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych.
·                III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                            Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który prowadzi działalność Organizatora Turystyki. Ponadto w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia lub jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał 4 usługi polegające na organizacji wyjazdów edukacyjnych lub imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży, każda o długości przekraczającej dobę, co przedstawi w załączniku nr 3 do siwz. Wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi należycie.
·                III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek ten będzie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg załącznika nr 4 do SIWZ
·                III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o          Warunek ten będzie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg załącznika nr 4 do SIWZ
·                III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o          Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 tys. zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·                III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·          koncesję, zezwolenie lub licencję
·          wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·          opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·                III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·                III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·          nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • próbki, opisy lub fotografie
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wypełniony formularz ofertowy, 2) Parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, 3) Prezentacja multimedialna wszystkich części zamówienia: zdjęcia i opisy obiektów noclegowych, atrakcje turystyczne, opisy miejscowości, zaplecze sportowo rekreacyjne. 4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiany osób wykonujących czynności Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenie zgody przez Zamawiającego oraz że osoby te będą spełniać warunki opisane w SIWZ, 2. Zmiany osób biorących udział w przedsięwzięciu ze strony Zamawiającego, 3. Zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia nie zawinione przez Wykonawcę, 4. Zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji przedmiotu umowy na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, 5. Zmiany sposobu regulowania należności Wykonawcy, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko pokój nr 17 (II piętro).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.04.2011 godzina 09:30, miejsce: Gminno - Miejskie Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku ul. Piłsudskiego 17A.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Azymut na wszechstronną edukację jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 28.03.2011. Numer ogłoszenia: 56326 - 2011.
 
 

 
 
******************************************************************************* 
I.IV. 271.5.2011                                                                      Nowe Brzesko, dnia 25.03.2011r.
 
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Organizacja wyjazdów edukacyjnych i obozów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w ramach projektu: „Azymut na wszechstronną edukację
 
 Uzasadnienie faktyczne:
Postępowanie obarczone jest błędami, niespójnością w dokumentach przetargowych, ich eliminacja jest wadą niemożliwą do usunięcia.
 
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.).
 
**************************************************************************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA !!!!!!!!!

 

 

 
 

 

 

I.IV.271.5.2011

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zadanie pn.:
„Organizacja wyjazdów edukacyjnych i obozów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w ramach projektu: Azymut na wszechstronną edukację”

ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wyjazdów edukacyjnych i obozów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w ramach projektu: Azymut na wszechstronną edukację.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów edukacyjnych i obozów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w ramach projektu: Azymut na wszechstronną edukację. Zadanie 1: całodniowy wyjazd edukacyjny do Planetarium w Chorzowie Termin: kwiecień 2011r. Zadanie 2: 5 -dniowy obóz naukowy w Sudetach Termin: maj 2011r. Zadanie 3: całodniowy wyjazd edukacyjny do Parku Jurajskiego w Bałtowie Termin: październik 2011r. Zadanie 4: całodniowy wyjazd edukacyjny do Sandomierza Termin: maj 2012r. Zadanie 5: 5 - dniowy obóz naukowy nad Bałtykiem Termin: czerwiec 2012r. Zadanie 6: całodniowy wyjazd edukacyjny- Śladami polskiego Krasu Termin: październik 2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 będący integralną częścią SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:          31.10.2012.
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który prowadzi zarejestrowana działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem i posiada aktualną koncesje organizatora Turystyki
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który prowadził działalność Organizatora Turystyki przez okres min. 4 lata. Ponadto w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wykonał imprezy dla dzieci i młodzieży.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg załącznika nr 4 do SIWZ, oraz załącznika nr 2 do SIWZ
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg załącznika nr 4 do SIWZ
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Aktualna (tj. taka, której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień ważności ofert) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich, oraz oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg załącznika nr 4 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·   koncesję, zezwolenie lub licencję
·   wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
·   próbki, opisy lub fotografie
·   inne dokumenty
1. Wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ - atrakcyjność oferty 2. Załączona prezentacja multimedialna na nośniku CD 3. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca każdorazowo ubezpieczy uczestników wycieczek i kadrę pedagogiczną w zakresie NNW na sumę nie mniejszą niż 10000 zł / 1 osobę.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Parafowany wzór umowy stanowiacy załacznik nr 6 do SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
·                     1 - Cena - 75
·                     2 - Atrakcyjność oferty - 25
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 pok. nr 17 (II piętro).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 sekretariat - I piętro (dziennik podawczy).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w biuletynie zamówień publicznych w dniu 23.03.2011r. Numer ogłoszenia: 51998 - 2011.
Do pobrania załączniki:

 

 

 

 
 
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO
OGŁASZA
LICYTACJĘ (PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY)
 
na sprzedaż samochodu marki Fiat Seicento Van
 
Typ-model: ciężarowy - van, Fiat Seicento
Nr rejestracyjny: KPR 05FR 
Rok produkcji: 1999
Numer nadwozia: ZFA18700000375248
Seria i nr dowodu rejestracyjnego: DR/BAE 0569200
Ubezpieczenie: OC, okres ubezpieczenia 19.02.2011r. - 18.02.2012r.
Polisa ubezpieczenia nr 906640046207
CENA WYWOŁAWCZA: 1000,00 zł brutto
Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2011r. o godzinie 1000 w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości 100,00 zł słownie (sto złotych) 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko - Krakowski Bank Spółdzielczy, Oddział Nowe Brzesko Nr 48 85910007 0260 0000 0286 0040 lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko do dnia 28.03.2011r. do godz. 1500
Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium.
Przedmiot przetargu nabywa oferent, który zaproponuje najwyższą cenę. Wpłacone przez niego wadium zostaje zaliczone na poczet ceny samochodu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone na wskazane konto bankowe po zakończeniu licytacji niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni).
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
Przedmiot sprzedaży  jest wolny od wpisów jakichkolwiek ciężarów, ograniczeń. Prowadzący przetarg nie odpowiada za wady ukryte pojazdu.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej ustala się w wysokości - 10 zł (słownie: dziesięć złotych) 1% ceny wywoławczej.
Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę samochodu jest zobowiązany w terminie 7 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży chyba, że do licytacji przystąpi jedna osoba - wówczas umowa może zostać zawarta bezzwłocznie jednakże po dokonaniu należnej wpłaty.
 
Wszelkich informacji w zakresie stanu technicznego pojazdu udziela pracownik Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Arkadiusz Fularski tel. 12) 385-03-45, a w zakresie warunków uczestnictwa w przetargu - Monika Gawron tel. 12) 385-21-43 Wystawiony do przetargu samochód można oglądać na parkingu Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, przy ul. Krakowskiej nr 44.
 
 Do pobrania: