B-V/7331/licp/4/3/2008                                        Nowe Brzesko, dnia 19.01.2009 r.
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
               Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
p o d a j e s i ę d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
że w dniu 19.01.2009 r. Wójt Gminy Nowe Brzesko, wydał decyzję                                  Nr B-V/7331/licp/4/2/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa linii kablowo - napowietrznej                  ŚN-15kV rel. GPZ Proszowice – Nowe Brzesko obszar gospodarczy,                  wraz z budową wnętrzowej stacji transformatorowej 15/04 kV na terenie obszaru gospodarczego w Nowym Brzesku – nr ewidencyjny działek:                 413, 905, 418, 421/3, 421/2, 907, 1398, 908, 909/3, 909/4, 909/5, 910/1, 910/2,                  1410/1, 1101, 1107/2, 1420, 1224/1, 1224/2, 1254, 1393/39, 1393/40, 1393/42, 1393/46, 1393/14, 1393/50, 1393/43, 1393/44, 1393/45, 1393/47, 1393/31,                           gmina Nowe Brzesko”.
 
      Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska Nr 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 7) w godzinach 800 - 1500.
 
 
Nowe Brzesko, dnia 20.01.2009r.
 
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
 
Zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art.51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz w związku z realizacją uchwały Nr XV/91/2008 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 30.04.2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiadamia się, że z dniem 19 stycznia 2009r. wszczęto postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
W siedzibie Urzędu Gminy Nowe Brzesko istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.
Zainteresowani w terminie do 27 lutego 2009r. mogą wnosić wnioski do opracowanych w/w dokumentów.
Wnioski w formie pisemnej należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Nowe brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko na dzienniku podawczym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: biuroinwest@nowe-brzesko.iap.pl.
 
 
 
                                                                             Nowe Brzesko, dnia 04.03.2009 r.
 
B-V/7331/licp/5/3/2008
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
               Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
 
p o d a j e s i ę d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
 
że w dniu 04.03.2009 r. Wójt Gminy Nowe Brzesko, wydał decyzję                                  Nr B-V/7331/licp/5/2/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Budowa linii napowietrznej nn dla zasilenia   w energię elektryczną budynku, w ciągu drogi gminnej w Nowym Brzesku –               nr ewidencyjny działek: 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, dr 1401, 699/2, 700/2, 701/4, 701/6, 702/2, 703, 705/2, gmina Nowe Brzesko”.
 
 
      Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska Nr 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 7) w godzinach 800 - 1500.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o ochronie środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) oraz w związku z realizacją uchwały nr XV/91/2008 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 30.04.2008r w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Brzesko, zawiadamia się, że z dniem 29.04.2009r wszczęto postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko.
W siedzibie urzędu Gminy Nowe Brzesko istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy
Zainteresowani w terminie do dnia 01.06. 2009r. mogą wnosić wnioski do opracowanych w/w dokumentów.
Wnioski w formie pisemnej należy składać w siedzibie Urzędu gminy Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, 32 – 120 Nowe Brzesko na dzienniku podawczym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: biuroinwest@nowe-brzesko.iap.pl.
 
                                                                                                          Wójt Gminy
Nowe Brzesko
 
 
Nowe Brzesko, dnia 08.04.2009 r.
 
 
B-V/7331/licp/1/1/2009
 
 
 O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                             i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
 
że na wniosek Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, w tutejszym organie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                        o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz budowa oświetlenia ulicznego w obrębie ulicy Niecałej - nr ewid. działek: 1393/61, 1393/62, 1393/10, 1393/15, 1393/39, 1417, 1217, 1096, 1093, 1393/14, w miejscowości Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.
 
        Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać         w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy Nowe Brzesko, pokój 7, w godz. 900-1500.
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Gminy Nowe Brzesko
ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko
 
 
 
Nowe Brzesko, dnia 16.04.2009 r.
 
 
B-V/7331/licp/2/1/2009
 
 
 O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
           Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
że na wniosek pełnomocnika Pana Rafała Badowskiego, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych, ul. Armii Krajowej 7, 45-071 Opole, działającego w imieniu Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 181, 02-001 Warszawa, w tutejszym organie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Posadowieniu nowego kontenera technicznego na istniejącej Stacji Bazowej BTS.51151 Nowe Brzesko na działce nr ewid. 2 w miejscowości Hebdów, gmina Nowe Brzesko”.
 
 
           Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać         w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy Nowe Brzesko, pokój 7, w godz. 900-1500.
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Gminy Nowe Brzesko
ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko
 
 
 Nowe Brzesko, dnia 20.05.2009 r.
 
B-V/7331/licp/1/3/2009
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
     Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
 
że w dniu 20.05.2009 r. Wójt Gminy Nowe Brzesko, wydał decyzję                                  Nr B-V/7331/licp/1/2/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz budowa oświetlenia ulicznego w obrębie ulicy Niecałej, – nr ewid. działek: 1393/61, 1393/62, 1393/10, 1393/15, 1393/39, 1417, 1217, 1096, 1093, 1393/14, w miejscowości Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.
 
      Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska Nr 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 7) w godzinach 800 - 1500.
 
 
 
                                                                    
 
                                                                                 Nowe Brzesko, dnia 20.08.2009 r.
 
B-V/7331/licp/2/3/2009
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
     Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
 
że w dniu 20.08.2009 r. Wójt Gminy Nowe Brzesko, wydał decyzję                                  Nr B-V/7331/licp/2/2/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Posadowienie nowego kontenera technicznego na istniejącej Stacji Bazowej BTS.51151 Nowe Brzesko na działce nr ewid. 2                 w miejscowości Hebdów, gmina Nowe Brzesko”.
 
      Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska Nr 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 7) w godzinach 800 - 1500.
 
 
 
Nowe Brzesko, dnia 02.09.2009 r.
 
 
B-V/7331/licp/3/1/2009
 
 
 O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
           Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
że na wniosek pełnomocnika Pana Adriana Stasińskiego, zam. ul. Worpie 25/4, 41-906 Bytom, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa na rzecz Spółki P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, w tutejszym organie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 864/2 w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko”.
 
 
           Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy Nowe Brzesko, pokój nr 7, w godz. 900-1500.
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Gminy Nowe Brzesko
ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko