Nowe Brzesko, dnia 21.11.2011 r.

 
B.V.6733.3.3.2011
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
     Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
 
że w dniu 21.11.2011 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wydał decyzję znak B.V.6733.3.2.2011, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej opartej na pompie ciepła z gruntu i wód geotermalnych wspomaganej przez kolektory słoneczne, w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Brzesku, na działce nr ewidencyjny 1101 w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko”.
 
  
      Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska Nr 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 7)  w godzinach 8:00- 15:00.
 

********************************************************************************************************************

Nowe Brzesko, dnia 17.10.2011 r.
 
 
B.V.6733.3.1.2011
 
 O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
           Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
że na wniosek Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, w tutejszym organie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej opartej na pompie ciepła z gruntu i wód geotermalnych wspomaganej przez kolektory słoneczne,  w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Brzesku, na działce nr ewidencyjny 1101 w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko”.
 
 
 
           Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać   w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pokój nr 7, w godz. 9.00-15.00.
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko
ul. Krakowska 44,
32-120 Nowe Brzesko

 

*******************************************************************************
 
Nowe Brzesko, dnia 02.05.2011 r.
 
B-V/7331/licp/3/2/2009/2010/2011
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania
 
     Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
 
że w dniu 02.05.2011 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wydał decyzję  znak B-V/7331/licp/3/2/2009/2010/2011, o umorzeniu postępowania, wnioskiem   z dnia 12.04.2011 r.Pan Jacek Kowrygo P.U.-H. „Invest - Dom”,   ul. Kasprzaka 23/10, 44-121 Gliwice, działający na podstawie udzielonego pełnomocnictwa na rzecz Spółki P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,   ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wystąpił o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 864/2 w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko.
 
 
      Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska Nr 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 7)  w godzinach 800 - 1500.
 

*************************************************************************

 

 

B.V.6733.2.3.2011
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
     Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
 
że w dniu 31.03.2011 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wydał decyzję  znak B.V.6733.2.2.2011, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:„Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Tomasza,  ul. Krakowskiej w Nowym Brzesku, na działkach o numerach ewidencyjnych  nr 1410/1, 1414, 1034, 1033, 1030/5 – etap II wraz z koniecznymi urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.
 
 
 
      Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy  i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska Nr 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 7)    w godzinach 800 - 1500.
 
 
 
 
 
 
B.V.6733.2.1.2011
 
 O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
           Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
że na wniosek pełnomocnika Firmy ECOKUBE Spółka z o.o. Technologie Ochrony Środowiska, ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa na rzecz Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko,  w tutejszym organie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Tomasza, ul. Krakowskiej w Nowym Brzesku, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 1410/1, 1414, 1034, 1033, 1030/5 – etap II wraz z koniecznymi urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.
 
 
 
           Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać    w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pokój nr 7, w godz. 900-1500.
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko
ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko
 
                ***********************************************************************************                               
                                           Nowe Brzesko, dnia 02.02.2011 r.
 
B.V.6733.1.2.2011
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
     Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
 
że w dniu 02.02.2011 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wydał decyzję                                  znak B.V.6733.1.2.2011, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „ Budowa linii zasilania oświetlenia ulicznego mostu drogowego na rzece Wiśle łączącego Nowe Brzesko oraz miejscowość Ispina, gmina Drwinia na działkach nr 1341/3, 1341/4, 1344/1, 1344/2 w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko”.
 
 
      Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy                 i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska Nr 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 7) w godzinach 800 - 1500.
 
 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko
                                                                            
 
====================================================================================
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Nowe Brzesko, dnia 12.01.2011 r.
 
 
B.V.6733.1.1.2011
 
 
 O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
           Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
że na wniosek pełnomocnika Pana Stanisława Pięta, ul. Partyzantów 35 A,  32-100 Proszowice, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa na rzecz Urzędu Gminy Drwinia, 32-709 Drwinia, w tutejszym organie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:Budowa linii zasilania oświetlenia ulicznego mostu drogowego na rzece Wiśle łączącego Nowe Brzesko oraz miejscowość Ispina, gmina Drwinia na działkach nr 1341/3, 1341/4, 1344/1, 1344/2 w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko”.
 
 
 
           Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać  w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pokój nr 7, w godz. 900-1500.
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko
ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko