Nowe Brzesko, dnia 12.12.2012 r.
 
B.V.6733.8.3.2012
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
 
że w dniu 12.12.2012 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wydał decyzję znak B.V.6733.8.2.2012, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:Rozbudowa sieci gazowej i przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych w miejscowości Nowe Brzesko przy ul. Lubelskiej 87 i 83, na działkach nr 979/2 i 976/2 w Nowym Brzesku, przebiegającej po działkach nr ewidencyjny 985/5, 984/2, 983/1, 982, 981/2, 980/2, 979/2, 978/2, 977/2, 976/2, 975/2, 1412 w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko.
 
 
 
            Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska Nr 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 16) w godzinach 800 - 1500.

***************************************************************************************************************

 
 
Nowe Brzesko, dnia 30.11.2012 r.
 
B.V.6733.7.3.2012
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
 
że w dniu 30.11.2012 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wydał decyzję znak B.V.6733.7.2.2012, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:Budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych w miejscowości Nowe Brzesko, ul. Nadwiślańska, na działkach nr 1376/17, 1376/16, 1376/14 w Nowym Brzesku, przebiegających po działkach nr ewidencyjny 1429, 1383/3, 1380/1, 1379, 1378, 1377/1, 1377/3, 1376/2, 1376/5, 1376/18, 1376/14, 1376/16, 1376/17 w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko.
 
 
 
            Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska Nr 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 16) w godzinach 800 - 1500.

  *********************************************************************************************************************************************** 

Nowe Brzesko, dnia 09.11.2012 r.
 
B.V.6733.6.3.2012
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
 
że w dniu 09.11.2012 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wydał decyzję znak B.V.6733.6.2.2012, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci napowietrznej oraz przyłącza kablowego dla zasilania budynku mieszkalnego wraz z garażem oraz budynkiem gospodarczym, na działkach nr ewidencyjny 170/1, 170/2, 156, 43/8 w Grębocinie, gmina Nowe Brzesko”.
 
 
 
            Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska Nr 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 16) w godzinach 800 - 1500.
 

 

***********************************************************************************************************************************************
 
Nowe Brzesko, dnia 07.11.2012 r.
 
 
B.V.6733.8.1.2012
 
 
 O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),
 
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
że na wniosek pełnomocnika, Firmy LEMAR R.L.E. LEŚNIAK Spółka Jawna, Hebdów 169, 32-120 Nowe Brzesko, w imieniu której występuje Pan Ryszard Leśniak, działający na podstawie udzielonego pełnomocnictwa na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, w tutejszym organie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci gazowej i przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych w miejscowości Nowe Brzesko przy ul. Lubelskiej 87 i 83, na działkach nr 979/2 i 976/2 w Nowym Brzesku, przebiegającej po działkach nr ewidencyjny 985/5, 984/2, 983/1, 982, 981/2, 980/2, 979/2, 978/2, 977/2, 976/2, 975/2, 1412 w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko.”
 
 
 
          Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pokój nr 16, w godz. 900-1500.
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko
ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko
 

 

**********************************************************************************************************************************
Nowe Brzesko, dnia 29.10.2012 r.
 
B.V.6733.5.3.2012
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
 
że w dniu 29.10.2012 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wydał decyzję znak B.V.6733.5.2.2012, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:Rozbudowa sieci gazowej w związku z przyłączeniem do budynku użyteczności publicznej w Nowym Brzesku, na działkach nr ewidencyjny 1407/2, 912/1, 909/3, 910/2 w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko”.
 
 
 
            Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska Nr 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 16) w godzinach 800 - 1500.

***********************************************************************************************************************

Nowe Brzesko, dnia 26.10.2012 r.
 
B.V.6733.4.3.2012
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
 
że w dniu 26.10.2012 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wydał decyzję znak B.V.6733.4.2.2012, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:Rozbudowa sieci gazowej w związku z przyłączeniem do budynku użyteczności publicznej w Nowym Brzesku, na działce nr ewidencyjny 1101 w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko”.
 
 
 
            Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska Nr 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 16) w godzinach 800 - 1500.

 

*******************************************************************************************************************
Nowe Brzesko, dnia 22.10.2012 r.
 
 
B.V.6733.7.1.2012
 
 
 O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),
 
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
że na wniosek pełnomocnika, Firmy LEMAR R.L.E. LEŚNIAK Spółka Jawna, Hebdów 169, 32-120 Nowe Brzesko, w imieniu której występuje Pan Ryszard Leśniak, działający na podstawie udzielonego pełnomocnictwa na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, w tutejszym organie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych w miejscowości Nowe Brzesko, ul. Nadwiślańska, na działkach nr 1376/17, 1376/16, 1376/14 w Nowym Brzesku, przebiegających po działkach nr ewidencyjny 1429, 1383/3, 1380/1, 1379, 1378, 1377/1, 1377/3, 1376/2, 1376/5, 1376/18, 1376/14, 1376/16, 1376/17 w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko.”
 
 
 
          Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pokój nr 16, w godz. 900-1500.
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko
ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko

*********************************************************************************************

Nowe Brzesko, dnia 16.10.2012 r.
 
B.V.6733.3.3.2012
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
 
że w dniu 16.10.2012 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wydał decyzję znak B.V.6733.3.2.2012, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa nasłupowej stacji transformatorowej wraz
z powiązaniem z siecią SN-15kV oraz NN-0.4kV w miejscowości
Nowe Brzesko, przebiegającej po działkach nr ewidencyjny 725/2, 726/2, 727/2, 728/2, 729/2, 730/2, 732/2, 733/2, 1410/1, 1354/2, 1355, 1356, 1357, 1359/8, 1359/1, 1359/9 - obręb 8, w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko
”.
 
 
 
            Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy
i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska Nr 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 16)
w godzinach 800 - 1500.

***************************************************************

 

 

B.V.6733.2.3.2012
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
 
że w dniu 12.10.2012 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wydał decyzję znak B.V.6733.2.2.2012, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:Budowa chodnika, z przebudową zjazdów przy drodze krajowej nr 79 relacji Sandomierz - Kraków w Nowym Brzesku
km 318+290.00 ÷ 318+680.00 (strona prawa) na działkach nr 1410/1, 601/9, 601/10, 601/11, 601/12, 624, 625/4, 626/2, 627/2, 628/4, 628/6, 629/2, 630/2, 631/2, 633/2, 634/2, 636/2, 637/2, 640/2, 641/2, 642/4, 643/4, 644/2, 646/4, 648/2, 649/2, 1275/6, 1403/2 w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko.
 
 
 
            Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy
i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska Nr 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 16)
w godzinach 800 - 1500.
 
 
 
 
B.V.6733.6.1.2012
 
 
 O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),
 
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
że na wniosek Firmy TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Krakowie, Rejon Dystrybucji
Nowa Huta, os. Zgody 14, 31-951 Kraków, w imieniu której występuje Pan Wojciech Komenda, zam. ul. Partyzantów 28, 32-100 Proszowice, działający na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
, w tutejszym organie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci napowietrznej oraz przyłącza kablowego dla zasilania budynku mieszkalnego wraz z garażem oraz budynkiem gospodarczym, na działkach nr ewidencyjny 170/1, 170/2, 156, 43/8 w Grębocinie, gmina Nowe Brzesko”.
 
 
 
         Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać
w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pokój nr 16, w godz. 900-1500.
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko
ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko
 
 
 
 
 
 
 
Nowe Brzesko, dnia 21.09.2012 r.
 
 
B.V.6733.5.1.2012
 
 
 O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),
 
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
że na wniosek pełnomocnika, Firmy LEMAR R.L.E. LEŚNIAK Spółka Jawna, Hebdów 169, 32-120 Nowe Brzesko, w imieniu której występuje Pan Ryszard Leśniak, działający na podstawie udzielonego pełnomocnictwa na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa
Spółka z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16,
31-060 Kraków, w tutejszym organie zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa sieci gazowej w związku z przyłączeniem do budynku użyteczności publicznej w Nowym Brzesku, na działkach nr ewidencyjny 1407/2, 912/1, 909/3, 910/2 w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko”.
 
 
         Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pokój nr 7, w godz. 900-1500.
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko
ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko
 
*****************************************************************************************

Nowe Brzesko, dnia 21.09.2012 r.
 
 
B.V.6733.4.1.2012
 
 
 O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),
 
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
że na wniosek pełnomocnika, Firmy LEMAR R.L.E. LEŚNIAK Spółka Jawna, Hebdów 169, 32-120 Nowe Brzesko, w imieniu której występuje Pan Ryszard Leśniak, działający na podstawie udzielonego pełnomocnictwa na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa
Spółka z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16,
31-060 Kraków, w tutejszym organie zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
Rozbudowa sieci gazowej w związku z przyłączeniem do budynku użyteczności publicznej w Nowym Brzesku, na działce nr ewidencyjny 1101 w Nowym Brzesku gmina Nowe Brzesko”.
 
 
 
          Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pokój nr 7, w godz. 900-1500.
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko
ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko

 

 

*****************************************************************************************
 

Nowe Brzesko, dnia 17.09.2012 r.

 
 
B.V.6733.3.1.2012
 
 
 O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),
 
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
że na wniosek TAURON - Dystrybucja S.A., z siedzibą ul. Zawiła 65L, 30-390 Kraków, działającej poprzez pełnomocnika Pana Adama Poleskiego reprezentującego
PPU FARES Sp. z o.o., os. Kombatantów 7, 31-630 Kraków
, w tutejszym organie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa nasłupowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem z siecią SN-15kV oraz NN-0.4kV
w miejscowości Nowe Brzesko, przebiegającej po działkach nr ewidencyjny 725/2, 726/2, 727/2, 728/2, 729/2, 730/2, 732/2, 733/2, 1410/1, 1354/2, 1355, 1356, 1357, 1359/8, 1359/1, 1359/9 - obręb 8, w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko
”.
 
 
 
         Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać
w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pokój nr 7, w godz. 900-1500.
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko
ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko
 

**************************************************************************************************************

Nowe Brzesko, dnia 13.09.2012 r.
 
 
B.V.6733.2.1.2012

 

 O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),
 
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
że na wniosek Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, w tutejszym organie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika, z przebudową zjazdów przy drodze krajowej nr 79 relacji Sandomierz - Kraków w Nowym Brzesku km 318+290.00 ÷ 318+680.00 (strona prawa) na działkach nr 1410/1, 601/9, 601/10, 601/11, 601/12, 624, 625/4, 626/2, 627/2, 628/4, 628/6, 629/2, 630/2, 631/2, 633/2, 634/2, 636/2, 637/2, 640/2, 641/2, 642/4, 643/4, 644/2, 646/4, 648/2, 649/2, 1275/6, 1403/2 w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko.
 
 
 
 
         Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać
w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pokój nr 7, w godz. 900-1500.
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko
ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko
 

**************************************************************************************************************

                                                                          Nowe Brzesko, dnia 17.08.2012 r.
 
B.V.6733.1.3.2012
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
     Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
 
że w dniu 17.08.2012 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wydał decyzję   znak B.V.6733.1.2.2012, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 1214/11 w Nowym Brzesku, przebiegającej po działkach nr ewidencyjny 1425, 1214/13, 1214/12, 1214/11 w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko”.
 
  
      Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy   i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska Nr 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 7)   w godzinach 800 - 1500.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**********************************************************************************************************

Nowe Brzesko, dnia 18.07.2012 r.
 
 
B.V.6733.1.1.2012
 
 
 O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
           Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),
 
p o d a j e   s i ę   d o
p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
że na wniosek pełnomocnika, Firmy LEMAR R.L.E. LEŚNIAK Spółka Jawna, Hebdów 169,  32-120 Nowe Brzesko, w imieniu której występuje Pan Ryszard Leśniak, działający na podstawie udzielonego pełnomocnictwa na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, w tutejszym organie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 1214/11 w Nowym Brzesku, przebiegającej po działkach nr ewidencyjny 1425, 1214/13, 1214/12, 1214/11 w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko”.
 
 
           Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pokój nr 7, w godz. 900-1500.
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko
ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko

 

***********************************************************************************************