• Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu • Komisji Rewizyjnej które odbędzie się w dniu: 22 maja 2023r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Wspólne posiedzenie:

 

  • Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu

  • Komisji Rewizyjnej

 

które odbędzie się w dniu: 

22 maja 2023r. (poniedziałek) o godz.  900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

 

Proponowany porządek obrad:

 

1/Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.

2/Analiza działalności referatu wodociągów i kanalizacji

  -planowane inwestycje i remonty

  -droga dojazdowa do studni C- aktualne ustalenia.

3/ Plan rozwoju NOG.

4/Analiza funkcjonowania opłat postojowych w obrębie rynku w Nowym Brzesku.

  -remonty bieżące kostki brukowej

  -nasadzania drzew

  -doświetlenie parkingu

5/Budowa, rozbudowa sieci gazowniczej na terenie gminy.

6/Sprawozdanie z wydatków związanych z promocją Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko za rok      

    2022.

7/Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022.

8/Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Nr XLVI/304/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 23 stycznia 2023r.

9/Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej uchwałą Nr XLVI/308/23 z dnia 23 stycznia 2023r.

10/Projekt uchwały w sprawie ustanowienia regulaminu Bazaru Miejskiego w Nowym Brzesku.

11/Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej na terenie Gminy Nowe Brzesko.

12/ Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

13/Zapytania i wnioski.

14/Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 Przewodniczący Komisji:                                                                Przewodniczący Komisji: 

      Kura Andrzej                                                                                         Krosta Józef