Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej, Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, odbędzie się w dniu: 24 maja 2023r. (środa) o godz 9-tej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej,  Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, odbędzie się w dniu:

24 maja  2023r. (środa) o godz 9-tej

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

 

Proponowany porządek obrad:

 

1/Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.

2/Analiza stanu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Brzesko:

  • spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach w celu zapoznania się z w/w danymi
  • bezpieczeństwo na drogach – problem trzeźwości kierowców
  • walka z dopalaczami i narkotykami wśród młodzieży naszej Gminy i Miasta Nowe Brzesko

3/Analiza współpracy z KPP w Proszowicach w dziedzinie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Brzesko – oczekiwania w tym zakresie.

4/Omówienie stanu technicznego budynków użyteczności publicznej.

5/Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022.

6/Funkcjonowanie Miejsko-Gminnej Biblioteki w Nowym Brzesku (działania propagujące czytelnictwo)

7/Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Nr XLVI/304/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 23 stycznia 2023r.

8/Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej uchwałą Nr XLVI/308/23  z dnia 23 stycznia 2023r.

9/Projekt uchwały w sprawie ustanowienia regulaminu Bazaru Miejskiego w Nowym Brzesku.

10/Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej na terenie Gminy Nowe Brzesko.

11/Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

12/ Zapytania i wnioski.

13/ Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

       z-ca Przewodniczącej komisji                                               Przewodniczący komisji

                   

            Chmurzyńska Renata                                                              Kozerski Witold