Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko zwołuje sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu: 31 marca 2023r.(piątek) o godz 9:00

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2023r.,poz.40Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko  zwołuje sesję Rady Miejskiej  Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu:

31 marca 2023r.(piątek) o godz 900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 17a

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja o bieżącej pracy komisji między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 6. Składanie interpelacji przez radnych.
 7. Bieżące sprawy zgłaszane przez radnych.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku za rok 2022.
 10. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Nr XLVI/30423 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 23 stycznia 2023r.
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej uchwałą Nr XLVI/308/23 z dnia 23 stycznia 2023r.
  • zmiany Uchwały Nr XLVI/307/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 23 stycznia 2023r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXVI/245/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie pomocy finansowej Gminy Nowe Brzesko dla Powiatu Krakowskiego do wspólnie realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce-Stręgoborzyce-Rudno Górne-Więckowiece-Łaganów-Proszowice oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne-Dobranowice-Rudno Dolne-Wawrzeńczyce”
  • przyznania środków finansowych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
  • pomocy finansowej Gminy Nowe Brzesko dla Województwa Małopolskiego do wspólnie przygotowywanego zadania pn.:”Koncepcja przebudowy mostu na rzece Wiśle w msc. Nowe Brzesko”
  • określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
  • określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art.32 ust.6 i art.39 ust.4 i ust. 4A ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
  • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko na 2023 rok
  • wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego – Plac Wolności w Nowym Brzesku.
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko, będącej własnością Gminy Nowe Brzesko
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Brzesko stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 712/2 o pow. 0,3680ha na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości położonej w miejscowości Hebdów stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 204 o pow. 0,50ha na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
  • określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
  • rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko
 12. Odpowiedzi w sprawie bieżących spraw i interpelacji zgłaszanych przez radnych.
 13. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad. 

                                                                                

Protokół  z ostatniej  sesji Rady Miejskiej udostępnia się do wglądu w biurze Urzędu Gminy i Miasta – pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko

/-/mgr inż. Jan Polak

  link do transmisji:

https://portal.posiedzenia.pl/NOWEBRZESKO?action=live