• Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia • Komisji Rewizyjnej 28 marca 2023r. (wtorek) o godz. 8:00

                                                   Wspólne posiedzenie:

 • Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu

 • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej

 • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia

 • Komisji Rewizyjnej

 

odbędzie się w dniu:  

 

28 marca 2023r. (wtorek) o godz. 800

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 17a

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej, Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia -  23.02.2023r.
 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu, Komisji Rewizyjnej –  27.02.2023r.
 4. Podsumowanie i ocena akcji zima 2022/2023.
 5. Informacja o stanie realizacji budowy targowiska gminnego.
 6. Analiza wydatków i dochodów poniesionych w 2022 roku na obsługę komunalnych zasobów mieszkaniowych i pozostałych komunalnych.
 7. Informacja z zakresu potrzeb remontowych komunalnych zasobów mieszkaniowych i pozostałych komunalnych, przewidywanych potrzebach i kosztach na bieżący rok budżetowy.
 8. Koszty finansowe brygady gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko za 2022 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Nr XLVI/304/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 23 stycznia 2023r.
 10. /Projekt zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej uchwałą Nr XLVI/308/23 z dnia 23 stycznia 2023r.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/307/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 23 stycznia 2023r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/245/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie pomocy finansowej Gminy Nowe Brzesko dla Powiatu Krakowskiego do wspólnie realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce-Stręgoborzyce-Rudno Górne-Więckowiece-Łaganów-Proszowice oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne-Dobranowice-Rudno Dolne-Wawrzeńczyce”.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyznania środków finansowych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
 13. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej Gminy Nowe Brzesko dla Województwa Małopolskiego do wspólnie przygotowywanego zadania pn.:”Koncepcja przebudowy mostu na rzece Wiśle w msc. Nowe Brzesko”.
 14. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku za rok 2022.
 15. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok.
 16. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
 17. 17/Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art.32 ust.6 i art.39 ust.4 i ust. 4A ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
 18. rojekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko na 2023 rok.
 19. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego – Plac Wolności w Nowym Brzesku.
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko, będącej własnością Gminy Nowe Brzesko.
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Brzesko stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 712/2 o pow. 0,3680ha na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości położonej w miejscowości Hebdów stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 204 o pow. 0,50ha na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 23. Projekt uchwały w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 24. Projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
 25. Zapytania i wnioski.
 26. Przegląd i ocena stanu dróg i chodników – określenie pilnych napraw w Gminie (objazd).
 27.  Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Przewodniczący Komisji:                                                         Przewodniczący  Komisji:

                                                                                         

        Krosta Józef                                                                               Kozerski  Witold

                                                                                                                                                                                                    

Przewodnicząca Komisji:                                               Przewodniczący  Komisji:      

                                                                               

 Fularska Elżbieta                                                                   Kura Andrzej