Nowe Brzesko, 23.02.2023.r.

 

Zawiadomienie

Mieszkańcy Miasta Nowe Brzesko

        Na podstawie § 15 Uchwały Nr XLIV/295/2022 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 listopada 2022r w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Nowe Brzesko zwołuje zebranie mieszkańców miasta Nowe Brzesko, w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Przewodniczącego w mieście Nowe Brzesko.

Zebranie odbędzie się:

w dniu 19 marca 2023 r. o godzinie 17:00

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji

przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17 a, w Nowym Brzesku.

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór protokolanta zebrania.
  3. Informacja o zasadach wyboru i głosowaniach przy wyborze Przewodniczącego
  4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  5. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego
  6. Przeprowadzenie tajnego głosowania
  7. Ogłoszenie wyników głosowania
  8. Dyskusja, wolne wnioski.
  9. Zamkniecie zebrania