Zasady klas pierwszych w szkołach naboru do podstawowych prowadzonych przez Gminę  Nowe Brzesko na rok szkolny 2023/2024

 

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Brzesko zostały przygotowane w oparciu o przepisy:

  1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)
  2. zarządzenia Nr 10/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie: określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko.,
  3. uchwały Nr XXIV/141/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I na rok szkolny 2023/2024 przeprowadza się w szkołach podstawowych w: Mniszowie, Sierosławicach i w Nowym Brzesku.

Do klas I szkoły podstawowej przyjmowane są:

  1. dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  2. dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców jeżeli dziecko mieszka w innym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka (kandydata), które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (podstawa prawna art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Zgłoszenie wraz z oświadczeniem do pobrania tutaj

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym wg. poniższych zasad:

  1. rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół składając       wniosek do pobrania tutaj  
  2. szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
  3. kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską –            uchwała do pobrania tutaj

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2023/2024

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

(przyjęty Zarządzeniem nr 10/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 stycznia 2023r.)

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

1 marca 2023r.

17 marca 2023r. do godz. 15:00

6 kwietnia 2023r.

13 kwietnia 2023r.

do godz. 15:00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

21 marca 2023r.

14 kwietnia 2023r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

22 marca 2023r.

do godz. 15.00

17 kwietnia 2023r.

do godz. 15:00

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

23 marca 2023r.

29 marca 2023r.

do godz. 15:00

19 kwietnia 2023r.

26 kwietnia 2023r.

do godz. 15:00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

30 marca 2023r.

do godz. 15:00

28 kwietnia 2023r.

do godz. 15:00

 

 

 

Procedura odwoławcza.

•          W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

•          Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

•          Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

•          Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

- art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.)

 

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

Zarządzenie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wszelkich informacji udzielają Dyrektorzy Szkół, którzy w swoich placówkach udostępniają druki zgłoszenia i wniosku.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula rekrutacja Mniszów

Klauzula rekrutacja N.Brzesko

Klauzula rekrutacja Sierosławice

oświadczenie woli.doc