Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko zwołuje sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu: 23 stycznia 2023r.(poniedziałek) o godz 9:00

link do transmisji

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko  zwołuje sesję Rady Miejskiej  Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu:

23 stycznia  2023r.(poniedziałek) o godz 900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 17a

 

Proponowany porządek obrad:

1/Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2/Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej.

3/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności międzysesyjnej.

4/Informacja o bieżącej pracy komisji między sesjami.

5/Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

6/Składanie interpelacji przez radnych.

7/Bieżące sprawy zgłaszane przez radnych.

8/Zapytania sołtysów.

9/Podjęcie uchwał w sprawie:

 • Uchwalenia Budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2023 rok.
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Proszowicach.
 • udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • zmiany Uchwały Nr XXXVI/245/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r w sprawie pomocy finansowej Gminy Nowe Brzesko dla Powiatu Krakowskiego do wspólnie realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego  pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej  nr 1271K Wawrzeńczyce-Stręgoborzyce-Rudno Górne-Więckowice-Łaganów-Proszowice oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne-Dobranowice-Rudno Dolne -Wawrzeńczyce „
 • przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036
 • określenia zasad  udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025
 • zmiany uchwały nr II/10/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  
 • zmiany uchwały nr II/11/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 - 2023
 • szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
 • wyrażenia zgody na  wydzierżawienie  na okres 5 lat części budynku dworca w Nowym Brzesku o powierzchni 4 m² będącego własnością Gminy Nowe Brzesko zlokalizowanego na działce o  numerze  ewidencyjnym 1411/2 położonej w Nowym Brzesku w celu posadowienia automatu do napojów i automatu do słodkich przekąsek na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat części budynku komunalnego o powierzchni 15 m², zlokalizowanego na nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Brzesko, o nr ewidencyjnym 1393/13 będącej własnością Gminy Nowe Brzesko na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat części nieruchomości położonej w miejscowości Rudno Dolne stanowiącej część działki o nr ewidencyjnym 526/1 o pow. 0,0400 ha na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy
 • zmiany uchwały nr XLI/278/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 19 sierpnia 2022r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2023 rok.

10/Odpowiedzi w sprawie bieżących spraw i interpelacji zgłaszanych przez radnych.

11/Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

12/Sprawy różne.

13/Zakończenie obrad. 

  Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko

  /-/mgr inż. Jan Polak

 

link do transmisji