Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Komisji Rewizyjnej, 20 stycznia 2023r. (piątek) o godz. 9-tej

 Wspólne posiedzenie:

 • Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu

 • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej

 • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia

 • Komisji Rewizyjnej

odbędzie się w dniu:  

 

20 stycznia 2023r. (piątek) o godz. 9-tej

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 17a

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Projekt Budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2023 rok.
 4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Proszowicach.
 5. Projekt uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 6. Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXVI/245/22Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r w sprawie pomocy finansowej Gminy Nowe Brzesko dla Powiatu Krakowskiego do wspólnie realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego  pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej  nr 1271K Wawrzeńczyce-Stręgoborzyce-Rudno Górne-Więckowice-Łaganów-Proszowice oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne-Dobranowice-Rudno Dolne -Wawrzeńczyce „.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036.
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad  udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
 9. Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.
 10. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr II/10/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.   
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/11/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 - 2023.
 12. Projekt uchwały  w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności zausługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  wydzierżawienie  na okres 5 lat części budynku dworca w Nowym Brzesku o powierzchni 4 m² będącego własnością Gminy Nowe Brzesko zlokalizowanego na działce o  numerze  ewidencyjnym 1411/2 położonej w Nowym Brzesku w celu posadowienia automatu do napojów i automatu do słodkich przekąsek na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat części budynku komunalnego o powierzchni 15 m², zlokalizowanego na nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Brzesko, o nr ewidencyjnym 1393/13 będącej własnością Gminy Nowe Brzesko na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat części nieruchomości położonej w miejscowości Rudno Dolne stanowiącej część działki o nrewidencyjnym 526/1 o pow. 0,0400 ha na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.
 16. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/278/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 19 sierpnia 2022r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 17. Projekty planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2023 rok.
 18.  Zapytania i wnioski.
 19.  Zakończenie obrad.

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Przewodniczący Komisji:                                                         Przewodniczący  Komisji:

                                                                                                           

        Krosta Józef                                                                               Kozerski  Witold

                                                                                                                                                                                                               

Przewodnicząca Komisji:                                                             Przewodniczący  Komisji:      

                                                                               

 Fularska Elżbieta                                                                                  Kura Andrzej