Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko zwołuje sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu: 29 listopada 2022r.(wtorek) o godz 9:00

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2022r.,poz. 559z póżn.zm.Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko  zwołuje sesję Rady Miejskiej  Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu:

29 listopada 2022r.(wtorek) o godz 900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 17a

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 września 2022r.
 3. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 07 listopada 2022r.
 4. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja o bieżącej pracy komisji między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 7. Składanie interpelacji przez radnych.
 8. Bieżące sprawy zgłaszane przez radnych.
 9. Zapytania sołtysów.
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
 11. Informacja w zakresie stawek podatków i opłat na 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXVI/241/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r.
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej Uchwałą Nr XXXVI/247/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r.
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Nowe Brzesko Nr XIII/86/2011 z dnia 2 grudnia 2011r. ze zmianami podjętymi uchwałami Rady Miejskiej Nowe Brzesko nr XXVI/184/2012 z dnia 30 stycznia 2013r. oraz Nr XXXIX/268/2018 z dnia 28 września 2018r.
  • przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2022r.,poz.1327) na rok 2023
  • przyjęcia statutu Miasta Nowe Brzesko
  • nadania statutów sołectwom Gminy Nowe Brzesko
 13. Odpowiedzi w sprawie bieżących spraw i interpelacji zgłaszanych przez radnych.
 14. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad. 

  Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko

    /-/mgr inż. Jan Polak

TRANSMISJE NA ŻYWO:

http://nowebrzesko.livetonet.pl/