• Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia • Komisji Rewizyjnej 25 listopada 2022r. (piątek) o godz. 9-tej

                                                                           Wspólne posiedzenie:

 • Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu

 • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej

 • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia

 • Komisji Rewizyjnej

 

 odbędzie się w dniu:  

 

25 listopada 2022r. (piątek) o godz. 9-tej

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 17a

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej, Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia z dnia 22 września 2022r.
 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu, Komisji Rewizyjnej z dnia 23 września 2022r.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu z dnia 03 października 2022r.
 5. Informacja o stanie technicznym, przygotowaniu do okresu zimowego obiektów komunalnych, świetlic, strażnic – potrzeby finansowe.
 6. Informacja w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi.
 7. Informacja Kierownika M-GOPS w Nowym Brzesku o potrzebach mieszkańców w okresie zimowym.
 8. Informacja dotycząca zakupu i zasad sprzedaży węgla przez Gminę Nowe Brzesko.
 9. Informacja o przebiegu akcji – walka o czyste powietrze w Gminie Nowe Brzesko.
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
 11. Informacja w sprawie założeń budżetowych na 2023 rok.
 12. Informacja w zakresie stawek podatków i opłat na 2023 rok.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXVI/241/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej Uchwałą Nr XXXVI/247/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r.
 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Nowe Brzesko Nr XIII/86/2011 z dnia 2 grudnia 2011r. ze zmianami podjętymi uchwałami Rady Miejskiej Nowe Brzesko nr XXVI/184/2012 z dnia 30 stycznia 2013r. oraz Nr XXXIX/268/2018 z dnia 28 września 2018r
 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Miasta Nowe Brzesko.
 17. Projekt uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Nowe Brzesko.
 18. Zapytania i wnioski.
 19. Zakończenie obrad.                                                                   

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji:                                                         Przewodniczący  Komisji:

                                                                                                           

        Krosta Józef                                                                               Kozerski  Witold

                                                                                                                                                                                                               

Przewodnicząca Komisji:                                                             Przewodniczący  Komisji:      

                                                                               

 Fularska Elżbieta                                                                          Kura Andrzej