Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko zwołuje sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu: 27 września 2022r.(wtorek) o godz 9:00

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2022r.,poz. 559z póżn.zm.Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko  zwołuje sesję Rady Miejskiej  Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu:

27 września 2022r.(wtorek) o godz 900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 17a

 

Proponowany porządek obrad:

1/Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2/Przyjęcie protokołu z  ostatniej sesji Rady Miejskiej.

3/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności międzysesyjnej.

4/Informacja o bieżącej pracy komisji między sesjami.

5/Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

6/Składanie interpelacji przez radnych.

7/Bieżące sprawy zgłaszane przez radnych.

8/Zapytania sołtysów.

9/Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Brzesko w I-półroczu 2022 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

10/Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXVI/241/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r.
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej Uchwałą Nr XXXVI/247/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r.
    • zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hebdów, gmina Nowe Brzesko – I etap”.

11/Odpowiedzi w sprawie bieżących spraw i interpelacji zgłaszanych przez radnych.

12/Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

13/Sprawy różne.

14/Zakończenie obrad. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko

/-/mgr inż. Jan Polak