odbędzie się w dniu: 23 września 2022r. (piątek) o godz. 9:00

Posiedzenie:

 • Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu

 • Komisji Rewizyjnej

 

odbędzie się w dniu:

23 września 2022r. (piątek) o godz.  900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej  -  17.08.2022r.
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Brzesko w I-półroczu 2022roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXVI/241/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej Uchwałą Nr XXXVI/247/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r.
 6. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hebdów, gmina Nowe Brzesko – I etap”.
 7. Gospodarka odpadami – funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, funkcjonowanie PSZOK-u.
 8. Zapytania i wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 Przewodniczący Komisji:                                                                Przewodniczący Komisji: 

      Kura Andrzej                                                                                         Krosta Józef