odbędzie się w dniu: 22 września 2022r. (czwartek) o godz 9:00

Posiedzenie:

Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej,

Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, odbędzie się w dniu: 

 

22 września 2022r. (czwartek) o godz  900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej  -  17.08.2022r.
  3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Brzesko w I-półroczu 2022roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXVI/241/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r.
  5. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej Uchwałą Nr XXXVI/247/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r.
  6. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hebdów, gmina Nowe Brzesko – I etap”.
  7. Informacja o skuteczności działania PSZOK-u w Nowym Brzesku.
  8. Zapytania i wnioski.
  9.  Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023 – objazd.
  10. Zakończenie obrad.

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodnicząca Komisji:                                                                Przewodniczący Komisji: 

 

      Fularska Elżbieta                                                                              Kozerski Witold