Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu: 23 czerwca 2022r. (czwartek) o godz. 9-tej

Wspólne posiedzenie:

 • Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu

 • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej

 • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia

 • Komisji Rewizyjnej

 odbędzie się w dniu:  

 23 czerwca 2022r. (czwartek) o godz. 9-tej

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 17a

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu, Komisji Rewizyjnej (25.05.2022r.).
 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej, Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia (26.05.2022r.).
 4. Raport o stanie Gminy i Miasta Nowe Brzesko za rok 2021
  1. projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko wotum zaufania.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe Brzesko za 2021 rok
  1. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Brzesko za 2021 rok.
 6. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowe Brzesko za 2021 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowe Brzesko za rok 2021.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXVI/241/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej Uchwałą Nr XXXVI/247/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r.
 10. Projekt uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla OSP Nowe Brzesko na realizację zadania pn. „Małopolskie OSP 2022” – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
 11. Projekt uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla OSP Śmiłowice na realizację zadania pn. „Małopolskie OSP 2022” – remont budynku remizy OSP Śmiłowice.
 12. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nowe Brzesko Nr XIII/86/2011 z dnia 2 grudnia 2011r.  ze zmianami podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej Nowe Brzesko Nr: XXVI/184/2012 z dnia 30 stycznia 2013 roku oraz Nr XXXIX/268/2018 z dnia 28 września 2018 roku.
 13. Omówienie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Brzesko.
 14. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 16. Zapytania i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

                                                                                                        

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Komisji:                                                         Przewodniczący  Komisji:

                                                                                                           

        Krosta Józef                                                                               Kozerski  Witold

                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                    

Przewodnicząca Komisji:                                                              Przewodniczący  Komisji:      

                                                                               

 Fularska Elżbieta                                                                                    Kura Andrzej