Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko zwołuje sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu: 27 czerwca 2022r.(poniedziałek) o godz 9:00

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2022r.,poz. 559z póżn.zm.Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko  zwołuje sesję Rady Miejskiej  Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu:

27 czerwca 2022r.(poniedziałek) o godz 900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 17a

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z  ostatniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja o bieżącej pracy komisji między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 6. Składanie interpelacji przez radnych.
 7. Bieżące sprawy zgłaszane przez radnych.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Raport o stanie Gminy i Miasta Nowe Brzesko za rok 2021
  • Debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Nowe Brzesko za rok 2021
  • Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2021.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Brzesko za 2021 rok
  • udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowe Brzesko za rok 2021
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXVI/241/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r.
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej Uchwałą Nr XXXVI/247/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r.
  • przekazania dotacji celowej dla OSP Nowe Brzesko na realizację zadania pn. „Małopolskie OSP 2022” – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
  • przekazania dotacji celowej dla OSP Śmiłowice na realizację zadania pn. „Małopolskie OSP 2022” – remont budynku remizy OSP Śmiłowice
  • zmiany Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nowe Brzesko Nr XIII/86/2011 z dnia 2 grudnia 2011r.  ze zmianami podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej Nowe Brzesko Nr: XXVI/184/2012 z dnia 30 stycznia 2013 roku oraz Nr XXXIX/268/2018 z dnia 28 września 2018 roku.
 12. Odpowiedzi w sprawie bieżących spraw i interpelacji zgłaszanych przez radnych.
 13. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad. 

 

                                                                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko

                                                                                                                                                                                                  /-/mgr inż. Jan Polak

                                                                                                                                                                                                                                            

Raport o stanie Gminy i Miasta Nowe Brzesko za rok 2021>>>>