Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej, Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, odbędzie się w dniu: 26 maja 2022r. (czwartek) o godz 9-tej

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej,  Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, odbędzie się w dniu:

26 maja  2022r. (czwartek) o godz 9-tej

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji (21.04.2022r.).
 3. Analiza stanu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Brzesko:
  • spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach w celu zapoznania się z w/w danymi
  • bezpieczeństwo na drogach – problem trzeźwości kierowców
  • walka z dopalaczami i narkotykami wśród młodzieży naszej Gminy i Miasta Nowe Brzesko
 4. Analiza współpracy z KPP w Proszowicach w dziedzinie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Brzesko – oczekiwania w tym zakresie.
 5. Omówienie stanu technicznego budynków użyteczności publicznej.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku.
 8. Sprawozdanie z wykonania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Brzesku na organizację obchodów 200-lecia jednostki.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXVI/241/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej Uchwałą Nr XXXVI/247/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r.
 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
 13. Informacja w sprawie możliwości sprzedaży nieruchomości gminnej.
 14.  Zapytania i wnioski.
 15.  Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

       z-ca Przewodniczącej komisji                                                Przewodniczący komisji

                   

            Chmurzyńska Renata                                                               Kozerski Witold