Posiedzenie: • Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu • Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu: 25 maja 2022r. (środa) o godz. 9:00

Posiedzenie:

 

 • Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu

 • Komisji Rewizyjnej

 

odbędzie się w dniu: 

25 maja 2022r. (środa) o godz.  900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji (26.04.2022r.).
 3. Analiza wydatków i dochodów poniesionych w 2021 roku na obsługę komunalnych zasobów mieszkaniowych.
 4. Informacja z zakresu potrzeb remontowych komunalnych zasobów mieszkaniowych, budynków i przewidywanych potrzeb i kosztów na bieżący rok budżetowy.
 5. Analiza działalności referatu wodociągów i kanalizacji.
 6. Analiza płatności i zaległości wodociągów i kanalizacji za rok 2021.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku.
 9. Sprawozdanie z wykonania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.
 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Brzesku na organizację obchodów 200-lecia jednostki.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXVI/241/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej Uchwałą Nr XXXVI/247/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r.
 13. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy .
 14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
 15. Informacja w sprawie możliwości sprzedaży nieruchomości gminnej.
 16. Zapytania i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 Przewodniczący Komisji:                                                                Przewodniczący Komisji: 

      Kura Andrzej                                                                                         Krosta Józef