Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Brzesko zostały przygotowane w oparciu o przepisy:
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)
  • zarządzenia Nr 5/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie: określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko.,
  • uchwały Nr XXIV/141/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Postępowanie rekrutacyjne do klas I na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się w szkołach podstawowych w: Mniszowie, Sierosławicach i w Nowym Brzesku.
 
Do klas I szkoły podstawowej przyjmowane są:
dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).
 
Zasady przyjęć
Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców jeżeli dziecko mieszka w innym obwodzie.
Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka (kandydata), które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (podstawa prawna art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 
Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.
 
Kandydaci spoza obwodu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym wg. poniższych zasad:
rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół składając 
szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską – 
 
HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2021/2022
DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 
 
Procedura odwoławcza.
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 
- art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.)
 
Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 
Zarządzenie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wszelkich informacji udzielają Dyrektorzy Szkół, którzy w swoich placówkach udostępniają druki zgłoszenia i wniosku.
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O REKRUTACJI