Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w:
  • ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.),
  • zarządzeniu Nr 5/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie: określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko, 
  • Uchwale nr XXIV/142/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie: określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko.
 
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu. Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców/opiekunów, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych lub zmienić swojemu dziecku dotychczasową placówkę przedszkolną- w związku z tym należy złożyć wniosek.
 
Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców/opiekunów o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki.
 
Deklaracje należy złożyć w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od dnia 22.02.2021r. do dnia 28.02.2021r. Brak złożonej deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją.
 
 
Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 
Ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego mają dzieci w wieku od 3 do 5 lat (rok urodzenia: 2016, 2017 i 2018). W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz wskaże rodzicom/opiekunom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.
 
Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolu w Nowym Brzesku, oraz w oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych w następujących miejscowościach: Mniszów, Sierosławice i Nowe Brzesko (budynek Szkoły Podstawowej).
 
Wnioski można pobrać w w/w placówkach.
 
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego należy składać bezpośrednio do wybranej placówki.
 
Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Nowe Brzesko (podstawa prawna: art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Nowe Brzesko, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
(podstawa prawna: art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami pod uwagę brane są kryteria określone w Uchwale nr XXIV/142/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie: określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko. (podstawa prawna: art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Uchwała do pobrania tutaj 
 
Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wśród kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Brzesko, nadal dysponuje się wolnymi miejscami w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 
 
Procedura odwoławcza.
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.)
 
Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły.
 
Zarządzenie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.
Pozostałych informacji dot. postępowania rekrutacyjnego i organizacji placówki przedszkolnej udzielają dyrektorzy szkół.
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O REKRUTACJI